Platforma zakupowa

Compliance

W ramach budowy i wdrażania systemu kultury compliance w PKP CARGO S.A. podejmuje się działania niezbędne do tworzenia środowiska pracy opartego na szacunku dla standardów etycznych oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

System zarządzania zgodnością

W spółce PKP CARGO został powołany Wydział Compliance, który jest odpowiedzialny za koordynację polityki zgodności w PKP CARGO S.A. oraz za zarządzanie obszarami etyki i przeciwdziałania korupcji.

W ramach Wydziału funkcjonuje stanowisko Compliance Officera, podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu z możliwością raportowania do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

System Zarządzania zgodnością ma za zadanie:

  • eliminować potencjalne ryzyko natury prawnej,
  • badać zgłoszone przypadki braku zgodności,
  • prowadzić prewencyjne i pro aktywne doradztwo w zakresie interpretacji i stosowania wymogów compliance,
  • organizować i prowadzić szkolenia oraz programy uświadamiające w zakresie ryzyka braku zgodności.

Kodeks Etyki

Etyka jest podstawą skutecznego systemu zarządzania ryzykiem compliance i systemu zapobiegania oraz wykrywania nadużyć w tym obszarze. Przyjęty przez PKP CARGO S.A. kodeks etyki opiera się na wspólnych dla pracowników wartościach tj.: solidności, współpracy, dobrym zarządzaniu, bezpieczeństwie, profesjonalizmie, nowoczesności, transparentności, odpowiedzialności i szacunku.

Zawarte w nim zasady obowiązują każdego pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru realizowanych zadań, jak i klientów, dostawców, konkurentów Kodeks etyki.

Polityka antykorupcyjna i prezentowa PKP CARGO S.A.

Przeciwdziałanie i zwalczanie nadużyć o charakterze korupcyjnym jest jednym z kluczowych działań Spółki w relacjach z otoczeniem biznesowym. Spółka PKP CARGO przyjęła politykę „zero tolerancji dla korupcji” oraz jakichkolwiek zachowań o charakterze korupcyjnym we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.

Celem wprowadzonej niniejszej Polityki jest określenie postępowania z zagrożeniami korupcyjnymi istniejącymi w spółce PKP CARGO, w tym sposobów reagowania i dokumentowania przypadków rzeczywistej lub też potencjalnej korupcji oraz kształtowanie świadomości Pracowników.

Zawarte w Polityce reguły obowiązują zarówno pracowników Spółki jak i wszystkie osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych oraz inne osoby wykonujące jakiekolwiek czynności w imieniu lub na rzecz PKP CARGO S.A.

Zasady przyjmowania i wręczania prezentów stanowią uzupełnienie odpowiednich przepisów Polityki antykorupcyjnej PKP CARGO S.A. Celem Zasad jest ustalenie jednolitych norm dla pracowników w zakresie oferowania i przyjmowania Prezentów, które mogą mieć formę upominku lub rozrywki. Upominek to przedmiot o określonej wartości np. galanteria skórzana, kosz delikatesowy, jego wartość nie może przekraczać 200,00 zł brutto. Rozrywka jest rozumiana jako zaproszenia na imprezy rozrywkowe tj. wydarzenia sportowe, przedstawienia teatralne, koncerty lub inne wydarzenia kulturalne, do wartości nie przekraczającej 500,00 zł brutto.

Wdrożenie i przestrzeganie powyższych zasad ma zapewnić wyeliminowanie sytuacji, w których przyjmowanie upominków mogłoby mieć wpływ na podejmowane decyzje biznesowe w PKP CARGO S.A. Wręczanie i otrzymywanie Prezentów jest zabronione podczas składania ofert (zamówienia, zlecenia, itp.) oraz gdy Prezentem jest gotówka lub jej odpowiednik.

W przypadku potwierdzenia wystąpienia działań korupcyjnych lub innych naruszeń, Spółka podejmuje odpowiednie działania naprawcze, które mają za zadanie zapobiec w przyszłości zdarzeniom o podobnym charakterze Polityka antykorupcyjna i prezentowa PKP CARGO S.A.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Funkcjonujący w Spółce system zgłoszeń ma na celu skuteczne zapobieganie nadużyciom i naruszeniom, ochronę wizerunku Spółki oraz wspomaganie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Klienci, Partnerzy Biznesowi i osoby spoza Spółki wszelkie nieprawidłowości mogą zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanych kanałów komunikacji tj.:

Spółka PKP CARGO respektuje prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości i zabezpieczenia danych osobowych tych osób oraz do ich ochrony przed jakimkolwiek działaniem o charakterze odwetowym.

Zasady, jakimi PKP CARGO S.A. kieruje się przy rozpatrywaniu sygnałów o potencjalnych naruszeniach to:

  • komunikacja zwrotna,
  • możliwość dokonania zgłoszenia w sposób imienny lub anonimowy,
  • rzetelność w wyjaśnieniu każdego sygnału.

Obowiązujące w PKP CARGO S.A. kanały zgłoszeń są zgodne z dobrymi praktykami w zakresie zgłaszania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) oraz wymogami określonymi w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Zapraszamy do obejrzenia filmów edukacyjnych: