Platforma zakupowa

Strategia

Strategia Grupy PKP CARGO została opracowana na lata 2019 – 2023. Z uwagi na istotne zmiany w otoczeniu społecznym, rynkowym, a zwłaszcza geopolitycznym, wystąpiła pilna potrzeba jej aktualizacji. W efekcie w 2022 r. została przyjęta „Rewizja Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023”.

W ramach „Rewizji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023” potwierdzono dotychczasową wizję i misję Grupy, natomiast zmodyfikowane zostały cele strategiczne:

Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze „Trójmorza” i na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję pierwszego wyboru.

Pozycja nr 1 w obszarze „Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze UE pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023 – 2038.

50% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 r. mierzony pracą przewozową.

Wymienione poniżej inicjatywy strategiczne stanowią kontynuację i rozwinięcie prowadzonych już działań.

Są one ukierunkowane na wzmocnienie wewnętrzne Grupy PKP CARGO tak, aby w kolejnych latach mogła z powodzeniem odzyskiwać udziały na rynku krajowym oraz przewodzić w budowie efektywnej logistyki w obszarze Trójmorza.

Myśląc o zrównoważonym rozwoju w kontekście strategicznym. Grupa bierze pod uwagę przede wszystkim:

Integracja regionu, m.in. poprzez koncepcję Trójmorza i Nowego Jedwabnego Szlaku, wprost przekłada się na nowe perspektywy rozwoju biznesowego, które Grupa PKP CARGO od lat wykorzystuje. Stąd m.in. duży nacisk na inwestycje w zakresie przewozów intermodalnych, które zbliżając gospodarki państw regionu, otwierają je na relacje gospodarcze z Dalekim Wschodem. Są one dla Grupy szansą na dywersyfikację portfela przychodów.

Obecnie, dzięki usługom logistycznym Grupy PKP CARGO, rocznie do atmosfery nie trafia około 2,9 mln ton CO2. Przewaga w postaci możliwości oferowania usług logistycznych, charakteryzujących się niskim śladem węglowym, oznacza zupełnie nowe szanse biznesowe i jest odpowiedzią na globalne wyzwania związane z ochroną klimatu.