Platforma zakupowa

W trosce o środowisko

Odpowiedzialne zarządzanie ochroną środowiska naturalnego jest jednym ze standardów ESG realizowanym w Spółce PKP CARGO.

Podstawowa działalność Spółki, jaką jest prowadzenie kolejowego transportu towarowego, jest jednym z istotniejszych obszarów rozwoju transportu lądowego, który odpowiada na oczekiwania związane z ochroną klimatu. Strategicznym celem odpowiedzialnego działania PKP CARGO S.A. w obszarze ochrony środowiska jest prowadzenie bezpiecznego przewozu towarów przy użyciu taboru spełniającego wymogi środowiskowe.

Poziom emisyjności gazów cieplarnianych w kolejowym transporcie towarowym jest prawie sześć razy niższy niż w przypadku towarowego transportu drogowego.

Łagodzenie negatywnego wpływu na środowisko

Zmniejszamy emisje do powietrza poprzez zakup nowoczesnych lokomotyw elektrycznych oraz modernizację posiadanego taboru kolejowego, tj. lokomotyw i wagonów.

Sukcesywnie likwidujemy źródła niskiej emisji, jakimi są małe kotłownie węglowe przeznaczone do ogrzewania budynków i obiektów zaplecza technicznego.

Sukcesywnie realizowany jest program akustycznej modernizacji wagonów towarowych.

Żeliwne wstawki hamulcowe są wymieniane na wstawki kompozytowe.

Eliminujemy zagrożenia powiązane z wyciekami substancji niebezpiecznych.

Stosujemy środki i technologie eliminujące zagrożenie u źródła (apteczki ekologiczne, tace odciekowe, separatory substancji ropopochodnych, zbiorniki dwupłaszczowe itp.).

Rozwijamy wewnętrzne rozwiązania i regulacje dotyczące gospodarki odpadami.

Określiliśmy, między innymi, sposoby postępowania z odpadami stwarzającymi największe ryzyka środowiskowe (sprzęt elektryczny i elektroniczny, azbest, akumulatory, wraki lokomotyw itp.).

Organizujemy szkolenia i tworzymy materiały edukacyjne.

Budujemy świadomość ekologiczną pracowników i wspieramy ich odpowiedzialne angażowanie się w zrównoważony rozwój.