Platforma zakupowa

PKP CARGO dobrą inwestycją

Zidentyfikowane silne strony Grupy PKP CARGO oraz liczne szanse rozwojowe sprawiają, że akcje spółki stanowią atrakcyjną opcję dywersyfikacji portfela inwestorskiego.

 • Silna marka będąca synonimem kolejowych przewozów towarowych.
 • Posiadanie licencji przewozów towarowych w dziewięciu krajach europejskich.
 • Regionalna pozycja lidera (rynek PL) w przewozach towarów masowych: PKP CARGO jest liderem w przewozach towarów masowych, co pozwala spółce kontrolować znaczną część rynku w tym segmencie.
 • Największy park taborowy w regionie CEE.
 • Wyspecjalizowany park taborowy: Posiadanie specjalizowanych wagonów i lokomotyw, które są niezbędne do przewozu różnych rodzajów towarów.
 • Różnorodność przewozów: Zdolność do przewozu różnych towarów, w tym wykonywania przewozów intermodalnych, co pozwala na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku.
 • Gotowość struktur organizacyjnych do ekspansji zagranicznej (PKP International):
 • Działania w zakresie współpracy międzynarodowej, na przykład w Rumunii i Serbii.
 • Infrastruktura terminalowa: zasoby w różnych, kluczowych lokalizacjach w Polsce.
 • Rozwój przewozów intermodalnych: trend wzrostu przewozów intermodalnych stanowi szansę dla spółki, zwłaszcza w kontekście poprawy efektywności.
 • Wdrażanie strategii ekologicznych: europejskie i rządowe inicjatywy związane z ekologią i Zielonym Ładem mogą stworzyć możliwości dla firmy w zakresie modernizacji i rozwoju taboru zgodnie z nowymi standardami.
 • Zrównoważona mobilność: wzrastająca świadomość ekologiczna może skłonić klientów do korzystania z przewozów kolejowych zamiast transportu drogowego.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej: kontynuacja współpracy z partnerami zagranicznymi -szczególnie w krajach „Trójmorza”.
 • Efektywne zarządzanie zasobami: skupienie się na efektywnym zarządzaniu zasobami, takimi jak tabor i infrastruktura, może przynieść korzyści w postaci ograniczenia kosztów i poprawy wydajności.
 • Wsparcie finansowe z funduszy unijnych: dostępność funduszy unijnych może pomóc w modernizacji floty taborowej i infrastruktury firmy.
 • Dywersyfikacja źródeł przychodów: implementacja strategii dywersyfikacji źródeł przychodów.
 • Ostatnia mila: oferta kompleksowego transportu d2d może zwiększyć atrakcyjność PKP CARGO.
 • Budowa nowych terminali: dobre lokalizacje terminali i oferta usług około przewozowych mogą zwiększyć konkurencyjność PKP CARGO – sieć połączeń antenowych.
 • Ekspansja: rosnące znaczenie obszaru „Trójmorza” w międzynarodowej wymianie handlowej.