Platforma zakupowa

Grupa Kapitałowa

Grupa PKP CARGO to wiodący, międzynarodowy operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce i na terenie UE. Oferuje usługi transportowe, w zintegrowanych łańcuchach logistycznych łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski.

W ofercie znajduje się: transport, spedycja, przeładunek, magazynowanie, odprawa celna. Z usług PKP CARGO korzysta wiele branż, w tym: górnicza, hutnicza, budowlana, chemiczna, spożywcza, drzewna i motoryzacyjna. Oferta przygotowywana jest pod kątem indywidualnych potrzeb Klienta. W skład Grupy PKP CARGO wchodzą między innymi spółki: PKP CARGO, PKP CARGO CONNECT, PKP CARGO TERMINALE, PKP CARGO  INTERNATIONAL, PKP CARTGO TABOR, PKP CARGO SERVICE.

Struktura Grupy PKP CARGO

Chcąc świadczyć całościowe i jak najbardziej kompleksowe usługi transportowe Grupa PKP CARGO łączy w ramach jednej organizacji spółki z wyspecjalizowanymi obszarami działań. Struktura całej Grupy PKP CARGO obejmuje 20 spółek zależnych, z których 10 jest bezpośrednio kontrolowanych przez PKP CARGO S.A., 10 jest kontrolowanych pośrednio, a jedna jest współkontrolowana przez spółkę w pełni kontrolowaną przez PKP CARGO S.A. Kolejne trzy spółki to takie, w których PKP CARGO S.A. lub spółki kontrolowane posiadają udział mniejszościowy w zakresie mniejszym niż 50 procent, ale nie mniejszym niż 20 procent, Ostatnią grupę stanowi pięć spółek, w których PKP CARGO S.A. lub spółki bezpośrednio kontrolowane posiadają udział mniejszościowy w zakresie mniejszym niż 20 procent.

20
spółek zależnych w ramach Grupy

Spółka specjalizuje się w obsłudze bocznic kolejowych, prowadzi przewozy kolejowe towarów i świadczy usługi trakcyjne. Spółka wypracowała własne metody kompleksowego zarządzania bocznicami, optymalizacji kosztów oraz ciągłego usprawniania procedur. Wykonawstwo usług manewrowych na obszarach bocznic wspomaga transport lądowy. Obsługa przewozów kolejowych krajowych i zagranicznych odbywa się przy wykorzystaniu taboru własnego albo powierzonego.

PKP CARGO SERVICE dysponuje profesjonalną kadrą techniczną w zakresie świadczenia usług utrzymania infrastruktury torowej. Do usług zaliczamy: badania techniczne, diagnostykę, obchody i konserwację, naprawy bieżące i awaryjne oraz remonty infrastruktury torowej. Spółka współpracuje z przedsiębiorstwami działającymi w przemyśle, w tym m.in. węglowym (kopalnie węgla kamiennego), mineralnym (kopalnie kruszyw), energetycznym (elektrownie i elektrociepłownie).

Zobacz więcej

Głównym obszarem działalności spółki jest utrzymanie taboru kolejowego i jego dostosowanie do potrzeb klienta oraz wymagań transportowanego towaru. Spółka realizuje usługi w sześciu zakładach, w tym trzech zakładach napraw taboru, w skład których wchodzi 12 sekcji (w Gdyni, Olsztynie, Tczewie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Jaworzynie Śląskiej, Kluczborku, Szczecinie, Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Tarnowskich Górach, Zabrzegu Czarnolesie), w zakładzie napraw lokomotyw z sekcjami w Ostrowie Wielkopolskim i Czerwieńsku oraz dwóch zakładach zlokalizowanych w Zduńskiej Woli oraz Łodzi. Zakłady specjalizują się w produkcji i regeneracji komponentów do wagonów i lokomotyw.

PKP CARGOTABOR jest jedną z największych spółek zajmujących się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego w Europie.

Zobacz więcej

Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców. Dzierżawa nieruchomości.

Zobacz więcej

Zadaniem terminali jest obsługa wymiany handlowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej i krajami Dalekiego Wschodu a przed wojną w Ukrainie, także z Ukrainą i Białorusią. Spółka posiada blisko 80 lat doświadczenia w przeładunku, składowaniu, spedycji i odprawie towarów. Obecnie prowadzi działalność w trzech lokalizacjach:

  1. W rejonie Przemyśla na granicy polsko-ukraińskiej w III Europejskim Korytarzu Transportowym, jako połączenie drogowe i kolejowe (Berlin – Wrocław – Kraków – Przemyśl – Lwów – Kijów) o długości 1640 km przy granicy z Ukrainą,
  2. Na kolejowym przejściu granicznym Medyka-Mościska, w rejonie Terespola na granicy polsko-białoruskiej w paneuropejskim korytarzu transportowym nr II (Berlin – Poznań – Warszawa – Brześć – Mińsk – Smoleńsk – Moskwa – Niżny Nowogród)
  3. W Centralnej Polsce w Karsznicach przy trasie S8 łączącej terminal z europejską siecią autostrad, na styku głównej europejskiej linii komunikacyjnej wschód – zachód oraz trasy północ-południe łączącej m.in. Adriatyk, Bałtyk oraz Morze Północne łącząc Nowy Jedwabny Szlak z regionem Trójmorza.

Przeładunek jest realizowany za pomocą specjalistycznego sprzętu ciężkiego, w tym suwnic i reachstackerów o różnej nośności, każdorazowo dopasowanego do specyfiki towarów klienta. Z oferty Spółki od lat korzystają polskie oraz międzynarodowe firmy.

Zobacz więcej

Spółka zajmuje się sprzedażą usług przeładunkowych i dodatkowych z nimi związanych, celno-spedycyjnych oraz sprzedażą węgla importowanego. CARGOSPED przygotowuje i własnymi zasobami wykonuje usługi terminalowe, takie jak przeładunki, magazynowanie, sortowanie, workowanie oraz usługi celno-spedycyjne. Od marca 2022 r. spółka handluje węglem importowanym z różnych krajów, poza Rosją, przez podmioty polskie.

Klientami firmy są importerzy i eksporterzy towarów w ilościach masowych. Spółka stale inwestuje usprawniając procesy logistyczne i organizacyjne.

Spółka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w handlu węglem. Atutem firmy są także atrakcyjne położenie i dobrze rozwinięta infrastruktura kolejowa i drogowa.

Zobacz więcej

CARGOTOR zajmuje się udostępnianiem przewoźnikom kolejowym infrastruktury logistyczno-usługowej na zasadach komercyjnych dla poszczególnych podmiotów zainteresowanych użytkowaniem torów kolejowych.

Spółka zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo. CARGOTOR zarządza także 24 punktami ekspedycyjnymi o łącznej długości 14,7 km torów. Dodatkowo spółka zajmuje się udostępnianiem przewoźnikom kolejowym infrastruktury logistyczno-usługowej na zasadach komercyjnych.

Ponadto spółka zajmuje się utrzymaniem infrastruktury torowej gwarantującej bezpieczny transport towarów koleją na zarządzanym obszarze. Rozwój technologiczny firmy opiera się przede wszystkim na utrzymaniu infrastruktury co skutkuje poprawą jakości świadczonych usług.

Zobacz więcej

PKP CARGO CONNECT jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych.

Specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep, za pomocą pociągów dedykowanych dla klienta oraz pociągów operatorskich w ramach sieci usług intermodalnych.

Proponuje również rozwiązania intermodalne wykorzystujące transport morski, drogowy, a przede wszystkim kolejowy na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, a także Kazachstanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Zapewnia usługi spedycyjne związane z przewozem kolejowym wszelkiego rodzaju towarów, zarówno w pojedynczych wagonach i zespołach wagonów, jak i całopociągowych. Świadczy również usługi w transporcie drogowym, całopojazdowym FTL i częściowym LTL, transporcie chłodniczym (z możliwością stałego monitorowania temperatury) oraz transporcie towarów niebezpiecznych (ADR). Proponuje m.in. obsługę door-to-door, just in time i place on time.

W skład Grupy PKP CARGO CONNECT wchodzą CARGOSPED Terminal Braniewo, PKP CARGO CONNECT, TRANSGAZ oraz Terminalne Przeładunkowe Sławków-Medyka.

Zobacz więcej

Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL wraz z PKP CARGO INTERNATIONAL HU Zrt., PKP CARGO INTERNATIONAL SK a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL SI d.o.o. i AWT ROSCO a.s. specjalizuje się w przewozie towarów ciężkich, takich jak węgiel, stal, materiały budowlane czy produkty przemysłu motoryzacyjnego, spożywczego i chemicznego. Grupa świadczy także usługi na terenie Europy w takich obszarach jak: dalekobieżne przewozy kolejowe, transport intermodalny, spedycja kolejowa, obsługa bocznic, budowa obiektów kolejowych i usługi torowe, wynajem, remonty i mycie wagonów kolejowych, naprawy i konserwacja lokomotyw. Oprócz przewozów towarowych Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL dzięki swojej spółce AWT Rekultivace a.s. ma bogate doświadczenie w rekultywacji, robotach ziemnych i budowlanych oraz gospodarowaniu odpadami.

Grupa ma własny intermodalny terminal przeładunkowy Paskov, który obsługuje 60 bocznic kolejowych oraz jest właścicielem około 400 km trakcji. Główna siedziba spółki mieści się w Ostravie (Republika Czeska).

Zobacz więcej

Kluczowym przedmiotem działalności PKP CARGO INTERNATIONAL HU jest towarowy transport kolejowy. Spółka zajmuje się także obsługą bocznic kolejowych na terenie Węgier na podstawie własnej licencji przewoźnika kolejowego. Pociągi spółki poruszają się po wszystkich węgierskich regionach, a międzynarodowe kontrakty z przewoźnikami kolejowymi z sąsiednich krajów umożliwiają stałą i optymalną organizację transportu towarowego w zakresie eksportu, importu i tranzytu.

Spółka korzysta z zaplecza macierzystej Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL.
PKP CARGO INTERNATIONAL HU może realizować przewozy do Wspólnoty Niepodległych Państw (CIS) i Chin zgodnie z zasadami SMGS.

<a class=”button button-brand” href=”https://www.pkpcargointernational.com/pl/przedstawicielstwo-na-wegrzech” target=”_blank” rel=”noopener”>Zobacz więcej</a>

Spółka PKP CARGO INTERNATIONAL SK, członek Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL, świadczy kompleksowe usługi transportu kolejowego na Słowacji.

Zobacz więcej

Spółka PKP CARGO INTERNATIONAL SI, członek Grupy PKP CARGO INTERNATIONAL, świadczy kompleksowe usługi transportu kolejowego w Słowenii.

Zobacz więcej

Obszarem działalności firmy jest czyszczenie cystern kolejowych, samochodów ciężarowych czy autocystern, a także zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i oczyszczanie ścieków.

Siedziba spółki mieści się w Ostravie (Republika Czeska).

Spółka prowadzi działalność o charakterze budownictwa inżynieryjnego, w tym gospodarowanie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych (w tym górniczych), prace rozbiórkowe, zarządzanie obiektami przeznaczonymi do zagospodarowania odpadów, likwidacja wyrobisk, odkażanie gleby, itp. Dzięki usługom spółki AWT Rekultivace eliminowane są negatywne skutki działalności człowieka, a przyrodzie jest przywracane jej naturalne piękno. Atutami firmy są wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowani pracownicy i specjalistyczna własna technika prac. W swojej działalności spółka kieruje się takimi wartościami jak: zdrowie i bezpieczeństwo, spójność prawodawstwa, odpowiedzialność za środowisko, ekspertyzy i innowacje i praca zespołowa.

Zobacz więcej