Platforma zakupowa

Katalog polityk

Zakres zaangażowania Spółki PKP CARGO w CSR określa Polityka Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego PKP CARGO S.A.

Wskazuje ona kim są interesariusze Spółki, obszary, w których zarządza ona działaniami CSR oraz możliwości rozwoju w tym kierunku. Definiuje obowiązujące w Spółce zasady odpowiedzialnego biznesu, podkreśla też rolę integracji działań CSR i budowania wartości Spółki poprzez ich komunikację. Pełna szacunku, profesjonalna i odpowiedzialna postawa PKP CARGO S.A. względem interesariuszy jest elementem procesu wzmacniania jej pozycji jako nowoczesnego i samodzielnego operatora logistycznego. Powyższa polityka została przyjęta w 2019 roku, zawiera zasady i wartości zgodne z prawem polskim i międzynarodowym oraz bazuje na wytycznych międzynarodowej normy ISO 26 000. Jest na bieżąco aktualizowana, by odpowiadała oczekiwaniom i standardom rynkowym, w tym międzynarodowym, w zakresie podejścia do zrównoważonego biznesu, w oparciu o które była pierwotnie tworzona – w 2022 roku była to np. kwestia szczegółowego określenia zasad zachowania należytej staranności.

W PKP CARGO S.A. obowiązuje „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”, która została przyjęta Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w dniu 29 czerwca 2020 roku.

W listopadzie 2020 roku Uchwałą Nr 6/2020 zaktualizowane zostały zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Wprowadzono konieczność uwzględniania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które regulują w sposób odmienny podstawę wymiaru.