Platforma zakupowa

Stypendia

Program stypendialny skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, kształcących się w zawodzie sektora kolejowego, którzy zgłoszą się do programu i spełnią określone kryteria.

Zakwalifikowani uczniowie otrzymają od PKP CARGO stypendia naukowe. Stypendium jest  indywidualnym wyróżnieniem, stanowiącym formę finansowego wsparcia dla uczniów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, którzy po ukończeniu szkoły mają zagwarantowane miejsce pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją i utrzymaniem taboru w zakładach Spółki.

Szkoły zainteresowane współpracą z PKP CARGO S.A. w obszarze stypendiów naukowych, zapraszamy do kontaktu mailowego: [email protected]

Zajęcia praktyczne stanowią ważną i obowiązkową część edukacji uczniów.

Dzięki nim uczniowie mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców, w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Zajęcia praktyczne organizuje się w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.