Platforma zakupowa

Ład korporacyjny

Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu PKP CARGO S.A. powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.

W jego skład wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej dwóch Członków Rady spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki.

Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

 • nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym
 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
 • monitorowanie należności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 • rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki

Aktualny skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

 • Izabela Wojtyczka- Członek Komitetu
 • Michał Wnorowski – Członek Komitetu
 • Jarosław Ślepaczuk – Członek Komitetu

Komitet ds. Nominacji powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.

W skład Komitetu wchodzi trzech Członków Rady Nadzorczej w tym co najmniej jeden Członek Rady spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki.

Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej. Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania Członków Zarządu Spółki, a także definiuje cele strategiczne Spółki realizowane przez Zarząd (cele MBO), ocenia system zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce, oraz opiniuje i przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dot. wynagradzania pracowników Spółki, w tym szczególności Członków Zarządu Spółki i kadry kierowniczej wysokiego szczebla.

Aktualny skład Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.: 

 • Izabela Wojtyczka – Przewodnicząca Komitetu
 • Paweł Sosnowski – Członek Komitetu
 • Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu

Komitet ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.

W jego skład wchodzi co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej, tym co najmniej jeden Członek Rady spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki.

Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej.

Do zadań Komitetu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju należy w szczególności:

 • monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
 • monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
 • ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
 • przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym działań i celów strategicznych w obszarze zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego („ESG”);
 • opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd, w tym w obszarze ESG;
 • monitorowanie, ocena i prowadzenie ewaluacji przedsięwzięć i projektów wdrażanych w ramach strategii Spółki lub grupy kapitałowej Spółki;
 • ocena ryzyk i szans mogących mieć wpływ na realizację strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki;
 • ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji i dezinwestycji na sytuację finansową Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki lub zrównoważony rozwój Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki;
 • opiniowanie kluczowych transakcji i kontraktów przedkładanych Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Aktualny skład Komitetu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

 • Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu
 • Michał Wnorowski – Członek Komitetu
 • Henryk Grymel– Członek Komitetu
 • Tomasz Pietrek – Członek Komitetu