Platforma zakupowa

Kwestie pracownicze

Kapitał ludzki jest jednym z kluczowych kapitałów Grupy PKP CARGO. Wszystkie spółki należące do Grupy są stabilnymi i wiarygodnymi pracodawcami, którzy w sposób odpowiedzialny tworzą bezpieczne i przyjazne miejsca pracy.

Godziwe i transparentne warunki zatrudnienia oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia na stanowisku pracy to warunek konieczny. To również konstruktywna współpraca ze stroną społeczną i umiejętność znajdowania kompromisów. W efekcie to stabilność, przewidywalność. Jest to także szansa na organiczne budowanie i chronienie strategicznych kompetencji, kluczowych z punktu widzenia transformacji Grupy PKP CARGO. Nie uda się utrzymać pozycji lidera w przewozach w obszarze „Trójmorza” oraz na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na terenie UE, bez udziału i zaangażowania pracowników. Również optymalizacja śladu węglowego i efektywne identyfikowanie możliwych oszczędności w znacznym stopniu uzależnione są od proaktywnej postawy pracowników. Zachowanie pełnej sprawności operacyjnej wymaga m.in. zapewnienia ciągłości zatrudnienia, pomimo naturalnej rotacji pracowników, efektywnego ich pozyskiwania na wymagającym rynku pracy oraz realizacji programów szkoleniowych kształcących kadrę kolejową. To również konieczność zachowania bezpiecznego środowiska pracy i konstruktywnego dialogu ze stroną społeczną.

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Obszar BHP wchodzi w skład działającego w Grupie PKP CARGO Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wśród działań na rzecz dobrych i bezpiecznych warunków pracy znajdują się m.in. organizowanie stanowisk zgodnie z zasadami ergonomii, zapewnienie pomiarów środowiska pracy (zapylenie, drgania, hałas, oświetlenie), zapewnienie przeglądów klimatyzacji, wentylacji, instalacji elektrycznej oraz przeciwpożarowej czy udostępnianie pakietów medycznych i sportowych. Ponadto w Grupie, w zależności od zakresu obowiązków, pracownicy otrzymują posiłki profilaktyczne w postaci kuponów żywieniowych w dniach wykonywania określonych prac oraz środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze jak również środki czystości.

Działania w obszarze BHP

W celu eliminowania zagrożeń BHP w Grupie PKP CARGO przeprowadzane są:

  • bieżące kontrole stanu BHP,
  • cykliczne posiedzenia komisji BHP z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych,
  • stałe identyfikowanie i analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
  • stały nadzór nad aktualnością miejsc potencjalnego wystąpienia wypadku przy pracy,
  • prowadzenie kwartalnych analiz zaistniałej wypadkowości.

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy dotyczącymi BHP pracownicy mają obowiązek zgłaszania nieprawidłowości, co stanowi podstawowy obowiązek pracownika wynikający z kodeksu pracy dotyczący przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości na terenie infrastruktury kolejowej pracownicy mogą je zgłaszać poprzez skrzynkę mailową [email protected]. Istnieje też możliwość zgłaszania zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych poprzez formularz zamieszczony na witrynie BHP w intranecie. W sytuacji zagrożenia lub niebezpieczeństwa pracownicy mają prawo powstrzymać się od pracy. Każda taka sytuacja powinna być zgłoszona przełożonemu.

W Grupie PKP CARGO realizowane są szkolenia BHP wynikające z obowiązku pracodawcy oraz szkolenia ponad programowe:

  • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny + stanowiskowy),
  • szkolenie okresowe (wynikające z czasookresu związanego z rodzajem wykonywanej pracy),
  • szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników (przeprowadzane cykliczne w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu przeciwpożarowego oraz systemu pierwszej pomocy).

Dodatkowo, z ramienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w Grupie cyklicznie odbywają się pouczenia okresowe realizowane przez przełożonych,