Platforma zakupowa

Podejście do kwestii ESG

Obszary ESG wpływają na wyniki spółki choć traktowane są jako kwestie niefinansowe. Od niedawna obszar ESG podlega wymogom regulacyjnym i musi być raportowany w ramach sprawozdań okresowych.

Na styku wyników finansowych, działalności handlowej oraz ESG spółka buduje swój rozwój rozumiany jako rozwój zrównoważony. Zrównoważony rozwój oznacza rozwój we wszystkich aspektach i korzyści dla wszystkich interesariuszy – dla akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców. To racjonalne korzystanie z zasobów, tak aby z jednej strony dbać o korzyść dla spółki i jej wyniki, ale z drugiej strony, aby nie szkodzić innym. Zrównoważony rozwój to trwały i długotrwały proces, rozpisany na szereg inicjatyw i projektów, realizowany poprzez ciągłe działanie w długim okresie.

Grupa PKP CARGO opublikowała Strategię ESG na lata 2024-2028.

W jej ramach wyznaczony został cel nadrzędny: „aktywne kształtowanie rynku kolejowego, najbardziej zrównoważonej formy transportu towarowego, poprzez inwestycje, innowacje, edukację rynku i dążenie do doskonałości w sferze zarządzania” oraz osiem celów operacyjnych.

Pobierz prezentację

W 2023 r. Grupa PKP CARGO opracowała i opublikowała pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju angażując wszystkie spółki zależne do wspólnego przedsięwzięcia.

Raport objął swym zakresem obszary ładu korporacyjnego, kwestie środowiskowe oraz obszar społeczny. Po raz pierwszy zaraportowane zostały także ujawnienia zgodne z Taksonomią dot. zrównoważonego rozwoju – pokazujące, ile z naszej działalności biznesowej na poziomie grupy kapitałowej jest zgodne z unijnymi rozporządzeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Pobierz raport

Grupa wychodzi naprzeciw coraz ważniejszym kwestiom zrównoważonego rozwoju.

Raport adresuje obszary będące w centrum zainteresowania interesariuszy Grupy, wskazując nierozerwalność i wzajemne przenikanie się finansowych i niefinansowych aspektów działalności biznesowej. Dla Grupy PKP CARGO bycie wiodącym operatorem logistycznym wiąże się nieodłącznie z odpowiedzialnością środowiskową i społeczną. Zrównoważony rozwój to istotna towarowych kolejowych przewozów charakteryzujących się szczególnie niską emisyjnością i mających potencjał do szybkiego osiągnięcia zeroemisyjności.

Pobierz raport