Platforma zakupowa

Kodeks etyki

W PKP CARGO S.A. obowiązuje Kodeks etyki, zawierający zestawienie wartości oraz zasad zachowania, którymi kieruje się Spółka w relacjach z pracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją oraz otoczeniem społecznym.

Ponadto powyższe zasady określają jej podejście do minimalizacji szkód przedsiębiorstwa na środowisko naturalne w prowadzonej działalności. Dokument ten powstał przy współpracy pracowników i klientów Spółki. Obecnie trwają już prace nad wdrożeniem „Kodeksu etyki Grupy PKP CARGO” oraz „Polityki antykorupcyjnej i prezentowej Grupy PKP CARGO”, jak również wyznaczeniem Koordynatorów ds. Compliance w poszczególnych spółkach z Grupy, którzy będą współpracować z Wydziałem Compliance PKP CARGO S.A. Koordynatorzy w spółkach będą odpowiedzialni za wyjaśnianie wszelkich naruszeń etyki oraz działań o charakterze korupcyjnym, a także zobligowani do przedkładania Wydziałowi Compliance PKP CARGO S.A. kwartalnych raportów ze swej działalności, w tym liczby zgłoszonych nieprawidłowości, prowadzonych postępowań sprawdzających, przeprowadzonych szkoleń oraz raportu rocznego z funkcjonowania Polityki antykorupcyjnej i prezentowej Grupy oraz Kodeksu etyki Grupy. Raport roczny będzie obejmował w szczególności podsumowanie zgłoszonych naruszeń oraz podjętych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami działań naprawczych. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do pogłębiania działań prewencyjnych oraz pozwoli na monitoring procesów związanych z obszarem etyki, przeciwdziałania korupcji i innych nadużyć w całej Grupie PKP CARGO poprzez stworzenie odpowiedniej kultury etycznej. Jest ona możliwa tylko dzięki odpowiedniej polityce kształtowania świadomości pracowników oraz zaangażowania organów zarządzających i wyższej kadry menedżerskiej (eng. tone from the top – ton z góry).