Platforma zakupowa

Rada Nadzorcza

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1992 roku, na Wydziale Prawa i Administracji w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa. Od 1992 roku do 2005 roku związany z bankowością, m.in. zajmował się analizą finansową oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw; pracował także w departamentach prawnych.

W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. W latach 2010 – 2016 związany ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG. Od września 2016 roku do marca 2017 roku zatrudniony w ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Od początku marca 2017 roku jest pracownikiem PKP S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu PKP S.A. ds. Korporacyjnych. Od 2000 roku wpisany na listę radców prawnych.

Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.; od października 2021 roku do kwietnia 2022 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Od 18 kwietnia 2024 r. objęła stanowisko Dyrektora Pionu Finansowego w PKP S.A.

Od roku 2019 r. do kwietnia 2024 r. była Dyrektorem Pionu Finansów w Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sprawując nadzór nad obszarem księgowości, kontrolingu oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych. Uczestniczyła w działaniach mających na celu poprawę efektywności działania spółki oraz jej rozwój.

30 stycznia 2024 r. powołana do Rady Nadzorczej spółki ENEA S.A.,  od dnia 02 lutego 2024 r. oddelegowana jako członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A., a od 01 marca 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. oddelegowana do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych spółki ENEA S.A.

Od 2019 r. prowadzi firmę doradczą Equinox Consulting zajmującą się doradztwem finansowym i operacyjnym, prowadzeniem szkoleń z zakresu umiejętności miękkich oraz sesji coachingowych i mentoringowych dla przedsiębiorców oraz członków organów zarządzających spółek.

W latach 2014-2018 pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych EY Polska (dawniej Ernst & Young). Była odpowiedzialna za wszystkie obszary wsparcia biznesu, czyli za finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT, aspekty prawne, zakupy, zarządzanie majątkiem oraz administrację. Uczestniczyła również w projektach mających na celu podniesienie efektywności działania, pobudzenie inkluzywności, wsparcie rozwoju kobiet, zwiększenie satysfakcji pracowników oraz poprawę jakości obsługi klienta wewnętrznego.

W latach 2010-2014 pełniła funkcję członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Grupy SMYK. Sprawowała nadzór nad 15 spółkami położonymi na terenie 10 krajów. Była odpowiedzialna za obszar finansów, kwestie prawne oraz kontrolę wewnętrzną we wszystkich podmiotach SMYK położonych na terenie m.in. Polski, Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Rumunii, Czech, Szwajcarii itd. Uczestniczyła w projektach akwizycyjnych na terenie Europy.

W latach 2008-2010 pracowała jako Dyrektor Finansowy Telepizza Poland. Była odpowiedzialna za obszar finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, IT, inwestycje oraz BHP w restauracjach własnych i franczyzowych oraz fabrykach Telepizza.

W latach 2002-2008 pracowała jako Dyrektor Departamentu Finansowego Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie). Była ponadto członkiem zespołu projektowego zajmującego się restrukturyzacją obszarów: zakupów, sprzedaży, planowania strategicznego, zarządzania majątkiem nieprodukcyjnym, finansów, zarządzania gotówką.

W latach 2001-2002 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w RTC Poland – niszowej agencji reklamowej. W latach 1996-2000 pracowała jako Doświadczony Konsultant – Kierownik Projektów w Arthur Andersen w działach Audytu oraz Doradztwa Gospodarczego. Większość jej klientów stanowiły firmy z sektora energetycznego i paliwowego.

Od 2003 r. jest biegłym rewidentem. Posiada certyfikat Międzynarodowego Coacha organizacji ICC (International Coaching Community). Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Advanced Leadership and Management Programme na Uniwersytecie Oxford.

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” www.wojewodka.pl Prezes zarządu Instytutu Emerytalnego www.instytutemerytalny.pl Wykładowca akademicki. W latach 2016-2017 Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Członek Rady Nadzorczej PZU Życie S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradza pracodawcom w procesach restrukturyzacyjnych oraz w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz systemu emerytalnego. Wielokrotnie wyróżniany w międzynarodowych rankingach prawniczych – The Chambers oraz Legal 500 w kategorii Prawo Pracy w Polsce.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończył aplikację sędziowską w 1997 r., a aplikację radcowską w 1999 r. Od 1997 r. do dziś sprawuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych, nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych. W dniu 9 lutego 2022 r. uzyskał tytuł zawodowy Kwalifikowanego Doradcy Restrukturyzacyjnego. Od stycznia 2000 r. do dziś radca prawny. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2021 – 2023 Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Syndyków.

Wykształcenie: Magister ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie i Marketing) oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ( Audyt wewnętrzny i kontrola). Stypendysta I programu ECESP Fundowanego przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, realizowanego przez Georgetown University Washington D.C. USA. Absolwent Zarządzanie Małym Biznesem w Kings River Community College – Reedley, Kalifornia. Uczestnik wielu
kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych.

Doświadczenie zawodowe: Obejmował różne stanowiska kierownicze w administracji publicznej poparte nie tylko tworzeniem zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, ładu korporacyjnego obowiązujących w spółkach Skarbu Państwa ale również pracą w radach nadzorczych oraz współpracą z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.W latach 1993 -1994 pracował w Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej w Tarnowie zajmując się marketingiem, następnie do 1996 r. był specjalistą i pełniącym obowiązki Dyrektora Gabinetu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W roku 1996 w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego. W latach 1996–2004 wicedyrektor w Departamencie finansowo-budżetowym w Ministerstwie Skarbu Państwa. Do 2006 roku kierował w tym ministerstwie Biurem ds. Pomocy Publicznej. W latach 2007–2008 sprawował funkcję Sekretarza powiatu legionowskiego.

W 2008 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnego za nadzór nad ARiMR, a następnie objął stanowisko Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2013 r. objął stanowisko Radcy w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Dyrektora Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych. W latach 2016 – 2018 w Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości pracował jako Dyrektor Zespołu Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Od 2019 do 2024 r. w Zarządzie Mienia Miasta Stołecznego Warszawy pełnił funkcję Dyrektora ds. Inwestycji.

Od kwietnia 2024 r. pracuje w Ministerstwie Infrastruktury na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego zdobywał w pracy w radach nadzorczych takich spółek jak: Polimex-Cekop sp. zo.o. – Warszawa, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.- Warszawa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – Warszawa, Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A. – Krynica, Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. – Radom, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.- Warszawa , ENERGA S.A.- Gdańsk, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – w Toruniu, w których reprezentował Ministra Właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończył studia menedżerskie na Uniwersytecie Gdańskim i otrzymał tytuł MBA.
Karierę zawodową rozpoczął jako radca w Urzędzie Rady Ministrów. Główny specjalista do spraw współpracy z mediami w Österreich Werbung – Austriackim Ośrodku Informacji Turystycznej, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Warszawy, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, członek Zarządu, a następnie Prezes MPR „Sarmatia” Sp. z o.o. Od wielu lat członek rad nadzorczych m.in.: Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
Z koleją związany od 2012 roku, obejmując stanowisko dyrektora Biura Handlowego Kolei
Mazowieckich. Od czerwca 2017 r. Prezes Kolei Mazowieckich.

Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax, Arteria. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU.

Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku ekonomia w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również stypendium na uniwersytecie Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowe certyfikaty zarządzania projektami.
Niezależny członek Rady Nadzorczej PKP Cargo SA., przewodnicząca Komitetu Nominacji oraz członek Komitetu Audytu. Była sekretarzem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialnej za przygotowanie największej od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych w Polsce. Wiceprezes PZU Centrum Operacji SA. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na kierowniczych stanowiskach w sektorze prywatnym i administracji publicznej, m.in. w Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Obrót Detaliczny, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i organizacjach pozarządowych. Autor publikacji z zakresu prawnego funkcjonowania Unii Europejskiej i ekspansji kompetencyjnych instytucji UE.

Od 32 lat związany zawodowo z koleją.  Swoją drogę zawodową rozpoczął  w 1990 r. w ZSZ Kolejowej w Tarnowskich Górach.  W 2010 r. ukończył technikum na kierunku technik elektryk, specjalizacja – energoelektronika. Maszynista trakcji spalinowej i elektrycznej.Pracownik Śląskiego Zakładu PKP CARGO S.A. w Tarnowskich Górach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów załogi wobec pracodawców. Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego  Maszynistów w Tarnowskich Górach.

Uczestnik wielu negocjacji m.in. nad układem zbiorowym pracy Spółki. Wieloletni Przewodniczący Sektora Przewozów Towarowych ZZM, obecnie powołany na funkcję wiceprezydenta Związku zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce na IX kadencję.

Ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych.

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Transportu – Organizacja i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- Politechnika Śląska.

W strukturach PKP od września 1993 roku. Kontynuując rodzinne tradycje pracę zawodową poznał od podstaw od stanowiska manewrowego w  stacji PKP Tarnowskie Góry. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku organizatora przewozów w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki. Od roku 2002 do chwili obecnej pełni mandat radnego w lokalnym samorządzie – obecnie radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Od roku 2000 pełni funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich – PKP CARGO S.A Śląski Zakład Spółki, a od 2020 r. przewodniczącego Rady Branżowej CARGO działającej w strukturach Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie.

Absolwent Liceum Handlowego w Katowicach. Pracę na kolei rozpoczął w 1982 roku w PKP – Samochodownia  Katowice – Piotrowice na stanowisku magazyniera, a następnie na stanowiskach: kierownika magazynu, starszego magazyniera, kierownika magazynu zakładowego.

Od 01.04.2011 roku zatrudniony na stanowisku zastępcy naczelnika działu w PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki w Katowicach.

Od 1980 roku Członek NSZZ „Solidarność”. Aktywny działacz społeczno-związkowy. Od 2006 r. Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, od 2019 roku – Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Krajowej.