Platforma zakupowa

Rada Nadzorcza

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1992 roku, na Wydziale Prawa i Administracji w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa. Od 1992 roku do 2005 roku związany z bankowością, m.in. zajmował się analizą finansową oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw; pracował także w departamentach prawnych.

W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. W latach 2010 – 2016 związany ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG. Od września 2016 roku do marca 2017 roku zatrudniony w ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Od początku marca 2017 roku jest pracownikiem PKP S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora – Pełnomocnika Zarządu PKP S.A. ds. Korporacyjnych. Od 2000 roku wpisany na listę radców prawnych.

Od 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.; od października 2021 roku do kwietnia 2022 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej. Posiada tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność prawo administracyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponadto Pan Paweł Sosnowski posiada uprawnienia radcy prawnego – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

W latach 1992-2006 związany z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., a w latach 1998-2002 z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym czasie prowadził również wykłady na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a także współpracował z Katedrą Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W latach 2003-2007 pełnił m.in. funkcję z-cy Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz głównego specjalisty w Biurze Prawnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy. W roku 2007 był również z-cą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy.

Od 2007 związany z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. W latach 2000-2002 był członkiem Rady Nadzorczej LIGIA Sp. z o.o., od 2003 r. do 2006 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa społecznego „WOLA” Sp. z o.o. oraz członkiem i sekretarzem Rady Nadzorczej PKP S.A w latach 2017-2018.

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył także specjalistyczne studia podyplomowe: Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej, Politykę Ochrony Środowiska – Ekologię i Zarządzanie oraz Zarządzanie Ryzykiem na Akademii Finansów w Warszawie. Ponadto ukończył Master of Business Administration (MBA). Odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania projektami i wdrażania funduszy unijnych.

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska i zarządzania. Do listopada 2019 r. był Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wcześniej pełnił obowiązki Prezesa Zarządu NFOŚiGW. W latach 2017-2019 był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto w latach 2015-2018 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W latach 2013-2017 był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. Pracował także w Urzędzie m. st. Warszawy na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska oraz głównego specjalisty w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Kształtowania Postaw Ekologicznych. Był również członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie”.

W Ministerstwie Gospodarki oraz w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej jako ekspert środowiskowy przeprowadzał oceny wniosków o dofinansowanie i rozpatrywał protesty w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Jednocześnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest ekspertem środowiskowym w Ministerstwie Energii oraz w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Przeprowadza oceny projektów w ramach pod działań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jest członkiem Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”. Pan Marek Ryszka jest odznaczony wieloma medalami m.in. Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – nadaną przez Ministra właściwego do spraw środowiska, z dnia 31.03.2017 r.; Odznaką honorową „Za zasługi dla energetyki” – nadaną przez Ministra właściwego do spraw energii, z dnia 31.05.2021 r.; „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości” – nadanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z dnia 19.05.2020 r.

Z dniem 30.06.2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Marka Ryszkę do udziału w pracach Narodowej Rady Rozwoju – Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Pełni funkcję przewodniczącego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozwój zawodowy od ponad 20 lat związał z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacją i transakcjami kapitałowymi w obszarze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Aktualnie zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odpowiedzialny za wykonywanie zadań właścicielskich m.in.  wobec spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wcześniej, przez wiele lat, związany z Ministerstwem Skarbu Państwa oraz Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w których pracował na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, obejmujących szerokie spektrum nadzoru nad efektywnym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie członka i przewodniczącego organów nadzoru spółek prawa handlowego, w tym m.in. Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A., Stoczni Remontowej NAUTA S.A.,  oraz podmiotów przemysłu obronnego. Aktualnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Exatel S.A.

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku ekonomia w Katedrze Globalnych Współzależności Gospodarczych oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również stypendium na uniwersytecie Pázmány Péter Catholic University w Budapeszcie. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) i międzynarodowe certyfikaty zarządzania projektami.

Niezależny członek Rady Nadzorczej PKP Cargo SA., przewodnicząca Komitetu Nominacji oraz członek Komitetu Audytu. Była sekretarzem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialnej za przygotowanie największej od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych w Polsce. Wiceprezes PZU Centrum Operacji SA. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na kierowniczych stanowiskach w sektorze prywatnym i administracji publicznej, m.in. w Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Obrót Detaliczny, Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i organizacjach pozarządowych. Autor publikacji z zakresu prawnego funkcjonowania Unii Europejskiej i ekspansji kompetencyjnych instytucji UE.

Ekspert w dziedzinie corporate governance. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych oraz członek komitetów audytu spółek giełdowych: Alumetal, Medicalgorithmics, Polwax, Arteria. Wcześniej zasiadał m.in. w radach nadzorczych oraz komitetach audytu spółek: Voxel, Develia, Robyg, Enter Air, EMC Instytut Medyczny, Braster, Travelplanet.pl, Elektrobudowa, Armatura Kraków, ARM Property.

Z rynkiem finansowym związany od 1995 roku. W latach 2012-2016 Dyrektor Inwestycyjny Zarządzający Portfelem Akcji Długoterminowych Grupy PZU, gdzie odpowiadał za największe projekty inwestycyjne w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie PZU.

Wcześniej wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU odpowiedzialny m.in. za analizę i selekcję spółek do portfeli inwestycyjnych, a następnie nadzór nad spółkami portfelowymi. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, analizy rynkowej, analizy przedsiębiorstw i wyceny ich wartości, zarządzania portfelem papierów wartościowych oraz nadzoru nad procesami fuzji i przejęć.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Absolwent Liceum Handlowego w Katowicach. Pracę na kolei rozpoczął w 1982 roku w PKP – Samochodownia  Katowice – Piotrowice na stanowisku magazyniera, a następnie na stanowiskach: kierownika magazynu, starszego magazyniera, kierownika magazynu zakładowego.

Od 01.04.2011 roku do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku zastępcy naczelnika działu w PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki w Katowicach.

Od 1980 roku Członek NSZZ „Solidarność”. Aktywny działacz społeczno-związkowy. Od 2006 r. Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, od 2019 roku – Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Krajowej.

Od 32 lat związany zawodowo z koleją.  Swoją drogę zawodową rozpoczął  w 1990 r. w ZSZ Kolejowej w Tarnowskich Górach.  W 2010 r. ukończył technikum na kierunku technik elektryk, specjalizacja – energoelektronika. Maszynista trakcji spalinowej i elektrycznej.Pracownik Śląskiego Zakładu PKP CARGO S.A. w Tarnowskich Górach.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu interesów załogi wobec pracodawców. Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego  Maszynistów w Tarnowskich Górach.

Uczestnik wielu negocjacji m.in. nad układem zbiorowym pracy Spółki. Wieloletni Przewodniczący Sektora Przewozów Towarowych ZZM, obecnie powołany na funkcję wiceprezydenta Związku zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce na IX kadencję.

Ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych.

Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Transportu – Organizacja i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- Politechnika Śląska.

W strukturach PKP od września 1993 roku. Kontynuując rodzinne tradycje pracę zawodową poznał od podstaw od stanowiska manewrowego w  stacji PKP Tarnowskie Góry. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku organizatora przewozów w PKP CARGO S.A. Śląskim Zakładzie Spółki. Od roku 2002 do chwili obecnej pełni mandat radnego w lokalnym samorządzie – obecnie radny Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Od roku 2000 pełni funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Śląskich – PKP CARGO S.A Śląski Zakład Spółki, a od 2020 r. przewodniczącego Rady Branżowej CARGO działającej w strukturach Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie.

Urodzony 3 października 1963 roku w Kraśniku. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. Przez trzy lata był Sekretarzem Stanu w ówczesnym Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Jako wiceminister odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. Jest członkiem prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) oraz przewodniczącym prezydenckiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego.

21 listopada 2018 roku został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. Sport to jego wielka pasja. Prywatnie i zawodowo. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polsko – Holenderskiej, Studia Europejskie, organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht.

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk prawnych i radcą prawnym.

W swojej karierze zawodowej związany z administracją rządową: był m. in. zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów, dyrektorem Departamentu

Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a aktualnie jest dyrektorem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Był członkiem rad nadzorczych m. in. Banku Gospodarstwa Krajowego, czy PZU Życie S.A.