Platforma zakupowa

Strategia Grupy PKP CARGO do 2020 roku: ekspansja w kraju i za granicą na bazie zintegrowanych usług logistycznych

Pozycja niekwestionowanego lidera przewozów kolejowych w kraju, kompleksowa obsługa międzynarodowego ruchu towarowego przez Polskę oraz zdobycie pozycji wiodącego operatora intermodalnego w Europie Środkowo-Wschodniej – to cele PKP CARGO określone w strategii na lata 2016-2020. Największy polski przewoźnik towarowy stawia na rozwój usług międzynarodowych i poszerzanie oferty o elementy umożliwiające obsługę całego łańcucha logistycznego. PKP CARGO będzie inwestować w usługi intermodalne, najszybciej rosnącą część rynku przewozów. Uzupełnieniem kompleksowej oferty operatora logistycznego będą przewozy drogowe realizowane na „ostatniej mili”.

Efektem wdrożenia strategii CARGO’20 ma być znaczący wzrost wykonanej pracy przewozowej – o 33 proc., wzrost udziału przewozów wykonywanych w całości poza Polską o 20 pkt. proc. i niemal podwojenie przewozów intermodalnych. Dywersyfikacja przychodów ma w większym stopniu uniezależnić Grupę PKP CARGO od przewozu podstawowych obecnie ładunków – węgla i kruszyw.

Strategia CARGO’20 została przyjęta przez zarząd i radę nadzorczą. Jej założenia opierają się na prognozie rozwoju rynku towarowych przewozów kolejowych. W scenariuszu bazowym PKP CARGO spodziewa się, że praca przewozowa w Polsce wzrośnie nieznacznie z 50 mld tkm w 2014 roku do 54 mld tkm. Scenariusz pesymistyczny zakłada stabilizację wielkości rynku na aktualnym poziomie. Wzrosnąć mają segmenty kruszyw, rudy, stali, ropy i produktów pochodnych oraz intermodal. Spadać będzie natomiast popyt na transport węgla.

– Przed nami przełomowe lata dla transportu kolejowego. Z jednej strony ogromne inwestycje infrastrukturalne poprawią warunki funkcjonowania, z drugiej – spadający popyt na węgiel oznacza konieczność poszukiwania przychodów w nowych segmentach rynku oraz w obsłudze całego łańcucha logistycznego. Do długoterminowego rozwoju niezbędne jest też zadbanie o doskonałość operacyjną. Strategia CARGO’20 to nasza odpowiedź na wyzwania i szanse stojące przed Grupą PKP CARGO. Wykorzystamy coraz szersze kompetencje logistyczne naszej grupy, jej dobrą sytuację finansową oraz położenie geograficzne Polski, tworzące doskonałą pozycję do budowy wiodącego operatora logistycznego o europejskim zasięgu. Planujemy poszerzać geograficzny zasięg działania, głównie w kierunku południowym – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Kierunek: Europa

Grupa PKP CARGO będzie rozwijać przewozy kolejowe w obrębie Europy Środkowej z wykorzystaniem aktywów dwóch przewoźników: PKP CARGO i zakupionego w 2015 roku czeskiego AWT. Główne kierunki ekspansji (organicznej i poprzez przejęcia), będą dotyczyć obsługi korytarzy Północ-Południe i Wschód-Zachód. Na trasie Bałtyk-Adriatyk spółka zamierza wykorzystać potencjał współpracy z chorwackim HZ CARGO. Z kolei dzięki spółce zależnej Pol-Rail (joint-venture z włoskim narodowym przewoźnikiem Trenitalia) zaoferuje swoje usługi także na Półwyspie Apenińskim.

– W tej chwili wymiana handlowa z Niemcami, głównym partnerem gospodarczym Polski, jest obsługiwana przez kolej w zaledwie w 11 proc. Tymczasem np. w przypadku wymiany handlowej Czech z Niemcami odsetek ten wynosi 22 proc. Mamy zarówno zasoby, jak i potencjał sprzedażowy, by te proporcje zmienić. Dziś jesteśmy dużym przewoźnikiem, ale nasz rozmiar jest ściśle związany z wielkością polskiego rynku. Chcemy wyjść poza Polskę, realizować znacznie więcej połączeń transgranicznych i w całości poza granicami kraju – mówi Adam Purwin.

Obecnie udział PKP CARGO w obsłudze kolejowych połączeń transgranicznych wynosi 42 proc., podczas gdy udział w polskim rynku kolejowych przewozów towarowych to 57 proc.

Jedno okienko logistyczne

PKP CARGO chce jeszcze lepiej wykorzystać posiadane strategiczne aktywa – tabor i sieć terminali. Działalność terminalowa skupiona będzie w spółce PKP CARGO Connect, która zaoferuje usługi przeładunku i składowania towarów w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach: Małaszewiczach, Warszawie, Poznaniu, Gliwicach, Medyce, Braniewie oraz w Paskowie koło Ostrawy. Terminale w Małaszewiczach mają obsługiwać ruch w relacji z Chinami, związany z rozwojem Nowego Jedwabnego Szlaku i stać się bramą do Europy dla chińskich towarów. Już dziś towary z Chin trafiają tędy do Polski, Niemiec czy Holandii.

PKP CARGO Connect będzie oferowała pełną obsługę logistyczną w ramach tzw. „jednego okienka”. Spółka ta odpowiada za obsługę handlową i spedycyjną Grupy PKP CARGO. Powstała ona w wyniku połączenia spedytora i operatora intermodalnego działającego w ramach Grupy Kapitałowej. PKP CARGO Connect będzie łączyć obsługę międzynarodowych klientów (w tym chińskich) z kompleksową ofertą logistyczną na bazie aktywów Grupy PKP CARGO (bocznice, terminale, know-how w zakresie spedycji, intermodalu oraz obsługi celnej).

Nowością będzie obsługa przewozów samochodowych. Wprowadzając do oferty transport drogowy Grupa zyskuje możliwość obsługi klientów od „pierwszej” do „ostatniej mili”.

– PKP CARGO Connect będzie w stanie obsługiwać zlecenia na całej długości łańcucha logistycznego. Dzięki dostępowi do bocznic i terminali oraz korzystając z usługi transportu samochodowego dostarczanej przez podwykonawców, już dziś możemy kompleksowo obsługiwać klientów. Obsługa celna, organizacja transportów nietypowych, najlepsi profesjonaliści z branży logistycznej oraz ścisła współpraca z innymi spółkami w ramach Grupy PKP CARGO – to atuty naszej oferty dla klientów, którzy chcieliby powierzyć nam w całości swoje operacje logistyczne – mówi Adam Purwin.

PKP CARGO Connect będzie także odpowiedzialne za budowę pozycji Grupy jako operatora intermodalnego na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku przewozy intermodalne mają stanowić ok. 22 proc. pracy przewozowej PKP CARGO.

– Będziemy rozwijać ofertę pociągów operatorskich, czyli regularnych połączeń między centrami logistycznymi, w tym np. z portów morskich do terminali intermodalnych w głębi kraju. Tego typu usługa jest realną i atrakcyjną alternatywą dla transportu kołowego, nawet dla średnich i mniejszych klientów, którzy zainteresowani są przewozem choćby jednego kontenera – podkreśla Adam Purwin.

Precyzyjne cele strategii CARGO’20

W strategii PKP CARGO zapisano cele, które Grupa ma osiągnąć do 2020 roku. Praca przewozowa wykonana w ramach Grupy ma wzrosnąć o ok. 30 proc. do poziomu 40 mld tkm, natomiast udział pracy wykonanej poza Polską z obecnych 2 proc. zwiększy się do poziomu ok. 22 proc.

– Dywersyfikujemy źródła przychodów. W 2020 roku udział węgla i kruszyw w pracy przewozowej obniży się z obecnych 55 proc. do 40 proc. Wynikać to będzie z jednej strony ze zmieniających się uwarunkowań rynku transportu węgla, czyli m.in. wyższej wydajności nowych bloków energetycznych, ale przede wszystkim będzie efektem naszego rozwoju w innych segmentach działalności – mówi Adam Purwin.