Platforma zakupowa

Spór zbiorowy w PKP CARGO – związki zawodowe żądają 120 milionów złotych rocznie na kolejne podwyżki

W siedzibie PKP CARGO odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami strony społecznej w ramach rozpoczętego 2 lipca sporu zbiorowego. Spotkanie odbyło się w trybie mediacji z udziałem zgodnie wybranego przez strony mediatora w osobie pana Longina Komołowskiego.

Przedmiotem sporu zbiorowego są wysunięte przez stronę społeczną żądania kolejnych podwyżek płac – tym razem w wysokości 250 złotych podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, co oznaczałoby podwyżkę brutto w wysokości do 460 złotych na pracownika. Według szacunku Spółki koszt realizacji postulatów związkowców wyniósłby około 120 milionów złotych rocznie.

Mediacje nie zostały zakończone. Zarząd był gotów przystać na wzrost wynagrodzenia w mniejszej skali, możliwej do zaakceptowania w świetle sytuacji finansowej Spółki, czyli średnio efektywnie 120 złotych brutto dla każdego pracownika. Propozycja ta odpowiada podwyżkom zaakceptowanych przez stronę społeczną w innych spółkach kolejowych.

– Jesteśmy zawsze gotowi do konstruktywnych rozmów ze stroną społeczną i poszukiwania kompromisu. Nie możemy jednak przystać na nieracjonalne żądania – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

W uzasadnieniu odmowy przyjęcia propozycji Zarządu strona społeczna posłużyła się nieprawdziwą informacją dotyczącą rzekomych podwyżek wynagrodzeń członków Zarządu PKP CARGO. Komitet Nominacyjny Rady Nadzorczej dokonał wprawdzie przeglądu wynagrodzeń Zarządu Spółki, a Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o dostosowaniu poziomu tych wynagrodzeń do warunków rynkowych, jednak członkowie Zarządu PKP CARGO nie przyjęli tych podwyżek. Dlatego, w świetle powyższych wyjaśnień, twierdzenie o podwyżkach wynagrodzeń członków Zarządu jest całkowicie bezpodstawne.

W latach 2011-14 pracownicy PKP CARGO uzyskali trzy istotne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, których łączny koszt dla Spółki do 2015 roku wyniósł ponad 565 milionów złotych. W ostatnich czterech latach średnie wynagrodzenie na jednego pracownika w PKP CARGO wzrosło o prawie 500 złotych. Niemal 90 procent pracowników Spółki jest też objętych zawartym przed debiutem giełdowym Paktem Gwarancji Pracowniczych, w tym cztero- i 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia. W ramach Paktu pracownicy otrzymali również premię prywatyzacyjną i akcje pracownicze, które będą mogli sprzedać po 31 października br. Średnia wartość pakietu akcji w posiadaniu jednego pracownika wynosi – według bieżącego kursu akcji PKP CARGO – około 5 tysięcy złotych. Koszt pakietu prywatyzacyjnego dla pracowników PKP CARGO wyniósł ponad 200 milionów złotych. Dodatkowo, w 2014 roku Zarząd zwiększył z 200 do 400 złotych gratyfikację dla wszystkich pracowników z okazji Święta Kolejarza.

W 2015 roku w PKP CARGO przeprowadzono dwa programy dobrowolnych odejść. Jest to najbardziej przyjazna dla pracowników forma restrukturyzacji zatrudnienia. W ramach tych programów, oprócz ustawowej odprawy, pracownicy otrzymywali nawet do 36-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Liczba chętnych do skorzystania z programu znacząco przekroczyła liczbę miejsc – prawie 600 osób nie otrzymało zgody pracodawcy na odejście z pracy, ze względu na konieczność zachowania płynności działania Spółki i wysokiej jakości świadczonych usług. Koszt przeprowadzonych w Spółce programów dobrowolnych odejść przekroczył 300 milionów złotych.