Platforma zakupowa

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Przeznaczone do likwidacji przez poprzedni Zarząd PKP CARGO punkty utrzymania taboru (PUT) w Południowym Zakładzie Spółki z powodzeniem wywiązują się z zadań utrzymaniowych. W Jaśle, Stróżach i Nowym Sączu wykonano od stycznia 2016 roku ponad 11 tys. przeglądów i napraw lokomotyw i wagonów.

Po zmianie Zarządu PKP CARGO i przyjęciu z początkiem 2016 r. nowej struktury organizacyjnej w Południowym Zakładzie Spółki rozpoczęto niezwłocznie proces odtworzenia potencjału utrzymaniowego w tych obiektach Zakładu, w których wygaszano pracę w latach 2014-15. W tym celu odwołano pracowników z tzw. nieświadczenia pracy i przywrócono ich kwalifikacje zawodowe (badania lekarskie, uprawnienia itp.), zweryfikowano potrzeby w zakresie zatrudnienia i przeprowadzono realokację pracowników, w tym weryfikację pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i średniego nadzoru (naczelników sekcji, mistrzów). Ponadto uruchomiono szkolenia, aby choć częściowo wypełnić lukę powstałą po odejściu pracowników w ramach PDO w 2015 r.,

Kolejnym etapem przywracania funkcji naprawczych punktów utrzymania planowanych do reaktywacji była realokacja urządzeń technicznych i narzędzi, a następnie weryfikacja zamówień na części zamienne i materiały niezbędne do wykonywania czynności utrzymaniowych taboru. Dokonano także oceny możliwości utrzymaniowych tych punktów i złożono deklarację dotyczącą wysokości realizowanych w nich zadań utrzymaniowych.

W okresie od stycznia 2016 do marca 2017 punkty utrzymania taboru w Jaśle, Stróżach i Nowym Sączu wykonały łącznie 1841 napraw bieżących, 755 przeglądów P1,  198 przeglądów P2 oraz 6 przeglądów P3 lokomotyw, a także 8095 napraw bieżących, 442 przeglądy P3 i  74 naprawy główne wagonów. Przyczyniło się do podniesienia potencjału taborowego Spółki w ubiegłorocznym oraz bieżącym procesie przewozowym.

– Mamy satysfakcję, że sprawdziła się koncepcja z przywróceniem do pełnej aktywności punktów utrzymania taboru. Ważnym czynnikiem sprzyjającym ich reaktywacji była bieżąca współpraca ze związkami zawodowymi oraz zrozumienie dla wprowadzanych zmian ze strony zatrudnionych tam pracowników. Zaowocowało to systematycznie zwiększającą się realizacją zadań oraz poprawą wydajności pracy połączoną z działaniami na rzecz racjonalizacji ponoszonych kosztów – powiedział Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO.

Dostrzegane są możliwości dalszego zwiększenia efektywności pracy reaktywowanych PUTów, co będzie zależało od możliwości pozyskania dla nich niezbędnych środków inwestycyjnych.