Platforma zakupowa

Zawiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 r., zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 1991, Nr 55, poz. 236), Spółka złożyła w Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi.

Pismem z dnia 30 października 2014 r. dziewięć organizacji związkowych działających w Spółce zażądało realizacji szeregu postulatów, wyznaczając trzydniowy termin upływający dnia 2 listopada 2014 r. na realizację tych postulatów.

Postulaty sformułowane przez związki zawodowe w piśmie z dnia 30 października 2014 r. dotyczą przede wszystkich kwestii płacowych, to jest między innymi wysokości gratyfikacji wypłacanej z okazji Święta Kolejarza, wprowadzenia gratyfikacji za zmianę harmonogramu pracy, podwyższenia stawek dziennych na zakup posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających, oraz wprowadzenia dodatku alokacyjnego, jak też kwestii organizacyjnych.

Zarząd PKP CARGO pismem z dnia 3 listopada 2014 r. odmówił spełnienia postulatów sformułowanych w piśmie związków zawodowych z dnia 30 października 2014 r., wskazując przy tym w odpowiedzi skierowanej do związków zawodowych, iż spór zbiorowy został skutecznie wszczęty jedynie w zakresie części z nich z uwagi na charakter tych postulatów oraz sposób ich sformułowania.

Spór zbiorowy powstał z mocą obowiązującą od dnia 30 października 2014 r. Zarząd PKP CARGO dołoży wszelkich starań w celu rozwiązania sporu, w sposób gwarantujący dalszy trwały rozwój Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).