Platforma zakupowa

Zatwierdzenie Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 („Strategia”).

Strategia określa wizję i misję Grupy PKP CARGO:

Wizja Grupy PKP CARGO:

„Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze „Trójmorza” i na Nowym Jedwabnym Szlaku”.

Misja Grupy PKP CARGO:

„Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru”.

Cele Grupy PKP CARGO w Strategii określono jako:

Cele strategiczne

1. Pozycja nr 1 w obszarze „Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038,

2. 65% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2023 roku mierzony pracą przewozową.

Cele krótkookresowe

1. Stworzenie najbardziej konkurencyjnej oferty dla partnerów biznesowych na Nowym Jedwabnym Szlaku na obszarze Unii Europejskiej i w obszarze „Trójmorza”,

2. Coroczny wzrost efektywności operacyjnej mierzony wskaźnikami KPI,

3. Utrzymanie tempa wzrostu ceny akcji wyższego od wzrostu wartości WIG30,

4. Coroczny zysk netto na poziomie minimum 5% przychodów od 2019 r. i minimum 8% przychodów od 2023 r.

Osiągniecie celów strategicznych będzie oparte na realizacji 13 inicjatyw strategicznych uszeregowanych w trzech filarach:

1. Wzrost

– Przyjęcie i realizacja planu wzrostu organicznego na rynku krajowym,

– Przyjęcie i realizacja planu wzrostu nieorganicznego na rynku krajowym,

– Skoordynowanie ekspansji zagranicznej,

– Dostosowanie oferty w celu integracji łańcucha dostaw do klienta,

– Przyjęcie i realizacja planu działania dla obszaru marketing oraz CSR w koordynacji z Grupą PKP,

– Rozwój innowacji.

2. Efektywność operacyjna

– Cyfryzacja i informatyzacja,

– Optymalizacja procesów przewozowych,

– Modernizacja i optymalizacja zasobów taborowych i procesów utrzymaniowych,

– Optymalizacja zarządzania majątkiem.

3. Efektywność organizacyjna

– Optymalizacja procesów decyzyjnych oraz dostosowanie struktury Grupy PKP Cargo,

– Rozwój kultury organizacyjnej, kapitału ludzkiego oraz zarządzania opartego na celach (MBO),

– Przyjęcie polityki zarządzania projektami oraz powołanie centralnej jednostki PMO.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR