Platforma zakupowa

Wypowiedzenie Paktu Gwarancji Pracowniczych

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 17 maja 2024 r. wypowiedział Pakt Gwarancji Pracowniczych („Pakt”) zawarty w dniu 2 września 2013 r. pomiędzy Spółką a organizacjami związkowymi.

W ramach postanowień Paktu Spółka zobowiązana była do 2023 roku m.in. do zapewnienia trwałości zatrudnienia pracownikom Spółki (gwarancja zatrudnienia na określony w Pakcie okres dla zatrudnionym w dniu wejścia w życie Paktu). Postanowienia Paktu w tym zakresie stały się więc bezprzedmiotowe. Natomiast obecnie obowiązują niektóre postanowienia Paktu, np. uregulowane w § 5. ust. 1 Paktu zobowiązanie do wprowadzania corocznej podwyżki płac uzależnionej od wyniku i sytuacji finansowej Spółki.

Wypowiedzenie Paktu jest jednym z rozwiązań w zakresie ograniczenia kosztów, w tym pracowniczych i reorganizacji wprowadzanych przez Zarząd Spółki w ramach poprawy wyników finansowych PKP CARGO. To jeden z elementów trwających działań optymalizacyjnych, które mają na celu zapewnienie stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki.

Samo wypowiedzenie Pakt nie powoduje powstania po stronie Grupy bezpośrednich oszczędności finansowych, ale jest elementem niezbędnym z punktu widzenia przepisów prawa w prowadzonym obecnie procesie optymalizacyjnym. Okres wypowiedzenia Paktu wynosi 3 miesiące.

Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych Zarząd podejmuje również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne