Platforma zakupowa

Informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały dotyczącej wzrostu wynagrodzeń, podpisanie protokołu rozbieżności w ramach prowadzonego sporu zbiorowego

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2015 z dnia 8 lipca 2015 r., niniejszym informuje o podjęciu w dniu 29 lipca 2015 r. uchwały w przedmiocie dokonania od dnia 1 lipca 2015 r. wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez pracodawców działających w Spółce w taki sposób, że: (i) dla pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy („ZUZP”) podwyżka wynagrodzenia zasadniczego ma wynieść 110 zł brutto, (ii) dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo podwyżka wynagrodzenia ma wynieść 110 zł netto.
Zarząd Spółki wystąpi do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie wzrostu wynagrodzeń, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z szacunkami Spółki koszt realizacji wzrostu wynagrodzeń to ok. 50 mln zł w skali pełnego roku kalendarzowego razem z pochodnymi.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż nie zaakceptował postulatów organizacji związkowych będących stroną trwającego od dnia 2 lipca 2015 r. sporu zbiorowego, przedstawionych przez stronę społeczną w trakcie mediacji w dniu 30 lipca 2015 r. tj.: (i) postulatu wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2015 r. w wysokości 150 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP, oraz (ii) postulatu zmiany podstawy wskaźnika na IV kwartał 2013 r. dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo według uchwały Zarządu.
Konsekwencją braku osiągnięcia porozumienia jest zakończenie mediacji w ramach sporu zbiorowego poprzez sporządzenie protokołu rozbieżności, co nastąpiło w dniu 30 lipca 2015 r. Zakończenie etapu mediacji uprawnia organizacje związkowe do podjęcia akcji strajkowej po wyczerpaniu trybu przewidzianego przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015, poz. 295).

Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie mediacji od organizacji związkowych, planują one zakończenie referendum strajkowego do dnia 21 sierpnia 2015 r.
Zarząd Spółki informuje, iż dołoży starań w celu rozwiązania sporu w sposób gwarantujący dalszy wzrost wartości Spółki.