Platforma zakupowa

Informacja o ostatecznej wartości zobowiązań wynikających z wdrożenia programu dobrowolnych odejść w Grupie Kapitałowej PKP CARGO

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 68/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. oraz nr 2/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. informuje, że w wyniku weryfikacji zgłoszeń do Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”, „Program”), zakończonej w dniu 26 stycznia 2015 r. pracodawcy wyrazili zgodę na skorzystanie z Programu przez 3.041 z 3.300 zainteresowanych pracowników spółek z Grupy Kapitałowej PKP CARGO („GK PKP CARGO”).

Ostateczna łączna wartość zobowiązań wynikających z wdrożenia modelu optymalizacji zatrudnienia w GK PKP CARGO w postaci PDO wyniosła 266 mln zł. Kwota ta, jako rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO zostanie ujęta w księgach i obciąży skonsolidowany wynik GK PKP CARGO za IV kwartał 2014 r.

Osoby, które uzyskały zgodę pracodawców, przestaną być pracownikami spółek z GK PKP CARGO począwszy od dnia 1 lutego 2015 r. Wypłata odpraw w ramach PDO nastąpi w dwóch transzach: I transza w wysokości ok. 228 mln zł zostanie wypłacona razem z wynagrodzeniem za styczeń 2015 r., II transza, która wyniesie ok. 38 mln zł, zostanie wypłacona w styczniu 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1382).