Platforma zakupowa

Informacja dotycząca zmiany maksymalnego szacowanego zobowiązania wynikającego z przeprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść w PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2015 z dnia 11 maja 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. niniejszym informuje o zwiększeniu wartości maksymalnego zobowiązania wynikającego z wdrożenia modelu optymalizacji zatrudnienia w postaci Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”, „Program”).

W okresie zapisów do PDO zakończonych 17 czerwca 2015 r., do Programu zgłosiło się łącznie 1191 pracowników PKP CARGO.

Liczba zgłoszeń pracowników przewyższyła pierwotne szacunki Spółki. Po analizie zasadności ekonomicznej zwiększenia maksymalnej kwoty zobowiązań, Zarząd Spółki w dniu 18 czerwca 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie zwiększenia do wysokości 96,5 mln zł maksymalnego szacowanego zobowiązania wynikającego z przeprowadzenia PDO w PKP CARGO oraz wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

Weryfikacja zgłoszeń do PDO i wyrażenie zgody przez każdego z pracodawców na skorzystanie przez pracowników z PDO nastąpi najpóźniej do 22 czerwca 2015 r. Niezwłocznie po tym terminie zostanie określona ostateczna wartość zobowiązań wynikających z przeprowadzenia Programu.

W opinii Zarządu, z uwagi na konieczność zachowania ciągłości realizowanych procesów oraz ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, około 320 zainteresowanych pracowników nie uzyska zgody na skorzystanie z PDO, a co za tym idzie ostateczna kwota zobowiązań z tytułu PDO będzie niższa niż powyższa kwota maksymalna.

Osoby, które uzyskają zgodę pracodawców, przestaną być pracownikami w PKP CARGO od 1 lipca 2015 r.

Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO zostanie ujęta w księgach Spółki po uzyskaniu przez PKP CARGO informacji o ostatecznej liczbie pracowników, którzy uzyskają zgodę pracodawców na skorzystanie z PDO. Rezerwa ta obciąży wynik za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).