Platforma zakupowa

Prezes PKP CARGO za racjonalnymi kompromisami w rozwoju kolei

Podczas zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konferencji na temat korytarzy bazowej transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski podkreślił m.in., że wysiłki dotyczące rozwoju tych korytarzy nie przyniosą oczekiwanych efektów, jeśli nie nastąpi zrównanie warunków dostępu do infrastruktury użytkowanej przez transport kolejowy i samochodowy.

Prezes Libiszewski docenił znaczenie korytarzy dla rozwoju kolejowego transportu towarowego, w tym dla zwiększenia konkurencyjności kolei wobec transportu drogowego, a także wzrostu interoperacyjności i optymalizacji procesu przewozowego. Grupa PKP CARGO już dziś z powodzeniem wykorzystuje w tych korytarzach swój potencjał, m.in. w samodzielnych przewozach w 9 krajach Unii Europejskiej, w przewozach kolejowo-promowych ze Skandynawią, a także jako partner w przewozach z Chin na Nowym Jedwabnym Szlaku. Ma się  on stać dla Grupy głównym kierunkiem rozwoju i przyczynić do wzrostu przewozów kontenerowych. Ponadto wzdłuż niektórych z tych korytarzy PKP CARGO ma zlokalizowane własne kluczowe terminale kontenerowe, m.in. w Poznaniu Franowie i Małaszewiczach oraz Paskovie w Republice Czeskiej.  Rosnącej aktywności Grupy na rynkach zagranicznych towarzyszą zakupy nowoczesnego taboru,  w tym 12. lokomotyw wielosystemowych Vectron, z dostawą trzech kolejnych w 2017 roku oraz 80-stopowych platform  kontenerowych, których kolejne dostawy zaplanowano w latach 2017–2020 w ramach obecnej perspektywy pozyskania środków pomocowych na rozwój transportu intermodalnego.

Odnosząc się do roli modernizowanych europejskich korytarzy transportowych, Prezes Libiszewski powiedział, że „wszelkie wysiłki organizacyjne i finansowe dotyczące rozwoju tych korytarzy nie przyniosą oczekiwanego wzrostu udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych ogółem, jeśli nie nastąpi zrównanie warunków i kosztów dostępu do infrastruktury użytkowanej przez transport kolejowy i samochodowy“. Prezes PKP CARGO za najbardziej pożądane dla rozwoju i podniesienia jakości korytarzy transportowych uznał m.in. wdrożenie KPI’s (kodyfikacja linii, punktualność, ujednolicenie na całym przebiegu dopuszczalnych: prędkości, nacisków, długość składów), harmonizację zasad funkcjonowania korytarzy (wspólne narzędzia IT, jednolite zasady alokacji tras, ujednolicone dokumenty), uwzględnienie potrzeb przewoźników w procesach mających wpływ na zmianę przebiegu korytarzy oraz realizację przewozów (zamknięcia tras, inwestycje), konieczność współpracy przewoźników i zarządców infrastruktury w procesie tworzenia oferty tras na nowy rozkład jazdy oraz elastyczność na zmieniające się potrzeby użytkowników, a także rozwój nowych produktów logistycznych.

Prezes Libiszewski wskazał też na ogromne wyzwania natury organizacyjnej, technicznej i finansowej w „walce z hałasem na kolei”, co wiąże się z szeroko zakrojonym procesem wymiany w wagonach wstawek hamulcowych oraz zestawów obręczowanych na monoblokowe, przy wątpliwych  merytorycznie  przesłankach i uzasadnieniu tak szeroko zakrojonych działań. Postulowałbym, aby decyzja o konieczności użytkowania cichego taboru z rozdzieleniem na ruch krajowy i ruch międzynarodowy pozostała w gestii poszczególnych państw członkowskich UE –stwierdził Prezes Libiszewski.

Nawiązując do realizowanych inwestycji na sieci kolejowej, Prezes Libiszewski zwrócił uwagę na konieczność racjonalnych kompromisów pomiędzy rozmiarem i harmonogramami robót modernizacyjnych w kontekście negatywnych konsekwencji dla przewoźników związanych z kosztownymi objazdami objętych modernizacją odcinków linii.