Platforma zakupowa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

W poniedziałek 11 września 2017 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. Postępowanie będzie prowadzone do końca października 2017 r.

We czwartek 14 września na stronie internetowej Spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A., w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 16 października 2017 r. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego.

Kandydaci dopuszczeni do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 24-26.10.2017 r.

 

Ia. Minimalne wymogi (obligatoryjne), które zobowiązany jest spełniać kandydat są następujące:

1.     wykształcenie wyższe

2.     co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze operacyjnym w branży transportu kolejowego

3.     korzystanie z pełni praw publicznych

4.     pełna zdolność do czynności prawnych

5.     nie może podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych

6.     umiejętność strategicznego myślenia, wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, budowania kultury współpracy, nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów, zdolności negocjacyjne i organizatorski

7.     znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;

 

IIb. Preferowani będą kandydaci posiadający znajomość wymienionych obszarów:

1.    rynku usług transportowych i logistycznych, w tym w szczególności:

dobre, szczegółowe zrozumienie rynku, na którym działa Spółka, otoczenia, kontrahentów oraz konkurencji i trendów rynkowych;

2.    utrzymania pojazdów kolejowych, w tym w szczególności:

gospodarki i zarządzania procesem utrzymania taboru kolejowego oraz zarządzania wykorzystaniem zaplecza technicznego

3.    eksploatacji pojazdów kolejowych, w tym w szczególności:

zarządzanie dokumentacją techniczną dotyczącą taboru kolejowego oraz organizacją i technologią jego przeglądów i napraw, zarządzanie projektami rozwojowymi i pracami badawczo-rozwojowymi, opracowywanie i opiniowanie dokumentacji technicznej i technologicznej oraz bieżącej aktualizacji dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Transportu Kolejowego;

4.    bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w tym w szczególności:

zarządzanie całością zagadnień mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w tym współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych i innymi instytucjami w zakresie związanym z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

5.    logistyki łańcucha dostaw, w tym w szczególności:

planowanie zapotrzebowania na trasy, opracowywanie rocznego rozkładu, programowanie przewozów, określanie zasad uruchamiania pociągów oraz ustalanie zapotrzebowania na wagony towarowe w okresie średnio- i długo- terminowy

6.    kierowania procesem przewozowym, w tym w szczególności:

zawieranie i zarządzanie umowami w zakresie dostępu do linii kolejowych w tym ścisła współpraca z zarządcą infrastruktury w zakresie realizacji zaplanowanych przewozów przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów

7.     doświadczenie w zarządzaniu zespołami (rozwój, motywacja);

8.     doświadczenie w zakresie zarządzania zmianą;

9.     otwartość na uczenie się i rozwój innych;

Dodatkowo dobrze widziana

10.      znajomość j. angielskiego.

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku