Platforma zakupowa

Intermodal i przewozy za granicą siłą napędową PKP CARGO – wyniki Grupy po 3 kwartałach 2016 r.

Po trzech kwartałach 2016 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 3 214 mln zł, a EBITDA 346 mln zł. Spółka od kwietnia br. sukcesywnie zwiększa udziały w rynku, znacznie poprawiła wyniki w transporcie intermodalnym i otworzyła kolejny etap perspektywicznej współpracy z partnerami chińskimi w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

W ciągu III kwartałów 2016 r. Grupa PKP CARGO przewiozła 80,9 mln ton towarów (-4% rdr) oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 20,8 mld tkm (-4% rdr). Jednocześnie jej udział w rynku we wrześniu br. wyniósł 52,4% wg pracy przewozowej i był to wynik o 3,2 p.p. lepszy niż w kwietniu tego roku. To jasno pokazuje, że spółce udało się odwrócić niekorzystny dla niej trend z początku tego roku. Udział w rynku wg przewiezionej masy we wrześniu br. wyniósł  45%.

Przewozy realizowało pięć podmiotów z Grupy PKP CARGO: PKP CARGO S.A., Spółka PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

– PKP CARGO to perspektywiczna firma z dużym potencjałem, który chcemy coraz lepiej wykorzystywać, operując na bardzo trudnym, konkurencyjnym rynku. Wprowadzone zmiany funkcjonowania spółki i rezygnacja z pionowego modelu zarządzania już przynoszą efekty. Zarządzanie obszarowe jest znacznie bardziej efektywne dla spółki specjalizującej się w przewozach kolejowych, czego wyniki za trzeci kwartał są najlepszym dowodem. Co miesiąc systematycznie poprawiamy nasz udział w rynku i wygrywamy wszystkie największe przetargi – podkreśla Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Spółka jako jeden z priorytetów swoich działań stawia satysfakcję i zadowolenie klientów. – Koncentrujemy się na utrzymaniu pozycji lidera w kraju oraz rozwijaniu działalności w  Europie Środkowo-Wschodniej. Cały czas dostosowujemy się do oczekiwań i potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów oraz wykorzystujemy szansę, jaką bez wątpienia jest idea Nowego Jedwabnego Szlaku – dodaje prezes Libiszewski. Dla PKP CARGO wzmocnienie relacji handlowych z Państwem Środka stało się jednym z ważnych impulsów rozwojowych. – Szukamy partnerów za granicą, żeby nasz tabor w jeszcze większym stopniu był wykorzystywany także poza Polską, na dłuższych trasach. Prowadzimy rozmowy na temat zaktywizowania przewozów między portami Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Podczas ostatniej wizyty w Chinach odbyliśmy spotkania biznesowe w kilku dużych prowincjach. Rewizyta nastąpiła w tym tygodniu – gościliśmy u nas przedstawicieli prowincji Xinjiang, ze stolicą w Urumqui, w której powstaje strategiczny dla Nowego Jedwabnego Szlaku suchy port kontenerowy. Podpisaliśmy memorandum, które otwiera przed PKP CARGO nowe możliwości współpracy z chińskimi partnerami. Jestem przekonany, że jest ona perspektywiczna nie tylko dla naszej spółki, ale dla całej polskiej gospodarki – dodaje prezes Libiszewski. Spółka systematycznie zwiększa udział przewozów zagranicznych w przewozach ogółem. W III kwartale 2016 roku przewozy te pod względem pracy przewozowej wzrosły w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 26%.

Na przewozy PKP CARGO wpływ miały ogólne warunki makroekonomiczne i niższy niż zakładano wzrost gospodarczy, co przełożyło się na trudne warunki rynkowe. W szczególności było to osłabienie budownictwa infrastrukturalnego, mniejszy popyt na przewozy podstawowych materiałów budowlanych (tłucznia, kamieni i piasku) oraz słaba koniunktura popytu na węgiel kamienny, w tym w eksporcie. Rynek przewozów kolejowych w Polsce za dziewięć miesięcy br. zmniejszył się w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. roku o 1,9%.

Przychody operacyjne Grupy PKP CARGO w III kwartale wyniosły 1091 mln zł (-10% rdr), przy kosztach operacyjnych na poziomie 1 083 mln zł (-3% rdr). Wynik EBITDA wyniósł 154 mln zł (-30%). Po III kwartałach 2016 r. wyniki kształtowały się następująco: przychody z działalności operacyjnej 3 214 mln zł (2%rdr), koszty działalności operacyjnej 3 303 mln zł (12%rdr), EBITDA 346 mln zł (-36% rdr), zysk netto -116 mln zł.

Grupa ma zapewnione źródła finansowania rozwoju. PKP CARGO ma dostęp do ponad 1,7 mld zł środków na inwestycje, z czego ponad 162 mln zł stanowi gotówka. Pozostała część to linie kredytowe gwarantowane m.in. przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz banki komercyjne.

Wyniki w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco:

Intermodal

Ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. Po dziewięciu miesiącach odpowiadał on za 8% całości pracy przewozowej Grupy. PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej.

 W III kwartale 2016 r. odnotowano wzrost przewiezionej masy o 23% r/r, w tym w przewozach zagranicznych o 16% r/r. Wyłączając dane AWT wzrost wyniósł odpowiednio 28% r/r i 51% r/r w przewozach zagranicznych.

Po III kwartałach 2016 r. odnotowano wzrost przewiezionej masy o 27% r/r, w tym w przewozach zagranicznych o 110% r/r. Wyłączając dane AWT wzrost wyniósł odpowiednio 18% r/r i 59% r/r.

Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin w 9M 2016 r. o 112 % r/r, a w III kwartale 2016 r. o 71% r/r.

Rozwój przewozów poza granicami Polski – w 9M 2016 r. wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o 208% r/r.

Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Radomsku i Łodzi.

Paliwa

Paliwa są największym segmentem towarowym w przewozach PKP CARGO. Po dziewięciu miesiącach 2016 r. wyniki w tym segmencie według pracy przewozowej wyglądały następująco: węgiel kamienny 8,1 mld tkm (-8%rdr); spadek ten został jednak w dużym stopniu zrekompensowany wzrostami: koks i węgiel brunatny 1,1 mld tkm (21% rdr), paliwa płynne 0,82 mld tkm (40% rdr).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

Spadek wydobycia węgla kamiennego w Polsce o 0,4% r/r do poziomu 52,0 mln ton.

Wzrost sprzedaży węgla o 2,9% r/r do poziomu 54,1 mln.

Zmniejszenie poziomu zapasów węgla na zwałach kopalń o 50,7% r/r do poziomu 3,4 mln ton na koniec września br. (31,4% mniej niż w styczniu br. kiedy było jeszcze 5,7 mln ton).

Zmniejszenie produkcji energii elektrycznej o 0,6% r/r, w tym z węgla kamiennego o 1,6% r/r.

Rynek kruszyw

Odkładane w czasie rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych odbiło się na przewozach kruszyw i materiałów budowlanych, drugim pod względem wielkości przewozów segmencie towarowym PKP CARGO. Wykonana w okresie ostatnich dziewięciu miesięcy praca przewozowa wyniosła 3,27 mld tkm (-18% rdr).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

Przesunięcia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz mniejsza skala prowadzonych prac budowlanych w porównaniu do ubiegłego roku, dodatkowo duża część przetargów realizowana jest w systemie „projektuj i buduj”, co  opóźnia rozpoczęcie inwestycji.

Zmniejszenie inwestycji kolejowych – z planowanych 8-11 mld zł na modernizację infrastruktury kolejowej w 2016 faktyczne wydatki szacowane są w 2016 na 5,2 mld zł. Zakończyły się inwestycje kolejowe, które PKP CARGO S.A. obsługiwało w 2015 r.

Nastąpił też spadek zleceń przewozowych dla „kamienia przemysłowego” w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem elektrowni i hut.

Metale i rudy

Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów przekroczyła 2,58 mld tkm (-5% rdr).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

Cła importowe na wyroby stalowe z Chin oraz Rosji wprowadzone przez UE.

Wzrost cen rudy żelaza o 43% w 9M 2016 r. i 10% w III kwartale 2016 (56,7 USD/t w 09’16 vs 39,6 USD/t w 12’15 i 51,4 USD/t w 06’16).

W okresie styczeń-sierpień 2016 r. spadła cena produkcji sprzedanej przemysłu metali (o 2,8% r/r), jak i przemysłu wyrobów metalowych (o 0,9% r/r) – to efekt presji cenowej na surowce niezbędne do produkcji stali, która została wywołana przez spowolnienie gospodarcze Chin.