Platforma zakupowa

156 mln zł zysku netto Grupy PKP CARGO dzięki konsekwentnej optymalizacji i zakupowi AWT

Przejęcie czeskiego przewoźnika AWT pozytywnie wpływa na wyniki finansowe Grupy PKP CARGO. Dzięki akwizycji spółka zaksięgowała zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości ok. 140 mln zł. Efekt nabycia AWT, aktywna polityka sprzedażowa, dynamiczny rozwój na rynkach międzynarodowych oraz dalsza poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej Grupy PKP CARGO pozwoliły na wypracowanie zysku netto w pierwszym półroczu 2015 roku w wysokości 156 mln zł, przy przychodach wynoszących 2,1 mld zł. Wyniki finansowe za pierwsze półrocze są lepsze od oczekiwań rynkowych.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce odnotował w pierwszym półroczu zerową dynamikę wzrostu w skutek m.in. sytuacji na rynku materiałów budowlanych i kruszyw oraz czynników ograniczających wielkość wymiany towarowej Polski ze Wschodem.

Wobec stagnacji na krajowym rynku, PKP CARGO aktywnie rozwija działalność przewozową poza Polską. W pierwszym półroczu przewozy spółki za granicą wzrosły o 136 proc. w ujęciu rocznym – do blisko 3 mln ton. Pociągi PKP CARGO jeżdżą m.in. do portów Morza Północnego, Holandii, Niemiec, Austrii i Węgier oraz do Czech i na Słowację.

Rozwój PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest wspierany przez akwizycję AWT. Transakcja sfinalizowana w maju 2015 roku istotnie przekłada się też na wynik finansowy spółki, przynosząc PKP CARGO potwierdzony przez biegłych rewidentów zysk na okazyjnym nabyciu w wysokości ok. 140 mln zł. Oznacza to, że PKP CARGO kupiło AWT za cenę niższą, niż wskazywałaby na to wycena aktywów przejętej spółki.

Z myślą o poprawie efektywności, PKP CARGO nadal obniża koszty operacyjne. Przeprowadzone w pierwszej połowie 2015 roku programy dobrowolnych odejść przyniosą oszczędności na poziomie minimum 120 mln zł rocznie. Koszty działalności (oczyszczone o zdarzenie jednorazowe w postaci kosztu Programu Dobrowolnych Odejść) w pierwszym półroczu 2015 roku spadły o 5 proc. w ujęciu rocznym – do 1,83 mld zł.

PKP CARGO przygotowuje nową strategię działania na lata 2016-2020. Spółka skoncentruje się na rozwoju międzynarodowym oraz kontynuacji zainicjowanych procesów konsolidacji poszczególnych obszarów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności spedycyjnej i terminalowej. Reorganizacja struktur sprzedaży w Grupie usprawni pozyskiwanie i obsługę klientów, zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Sprzedażą wszystkich usług transportowo-logistycznych świadczonych przez Grupę PKP CARGO zajmie się spółka PS Trade Trans, na czele z nowym prezesem, Twanem Steenwegem, specjalistą w dziedzinie logistyki o 25-letnim międzynarodowym doświadczeniu.

– Akwizycja czeskiego przewoźnika umocniła PKP CARGO. Procentuje dobre przygotowanie transakcji i trafne rozpoznanie synergii wynikających z przejęcia. Dzięki temu integracja AWT i PKP CARGO już teraz daje liczne korzyści spółce, pracownikom i akcjonariuszom. Przejęcie AWT oraz uzyskanie możliwości dynamicznego rozwoju działalności w Europie otwiera nowy rozdział w historii PKP CARGO. Jesteśmy w tej chwili silnie obecni z naszą ofertą i naszymi pociągami na Węgrzech, Słowacji oraz w Czechach – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Skokowy wzrost przewozów za granicą, odbicie w podstawowych segmentach w kraju

W pierwszym półroczu Grupa PKP CARGO poprawiła wyniki przewozowe, pomimo trudnego rynku. W ujęciu rocznym, przewieziona masa wzrosła o 2 proc., a praca przewozowa o 0,3 proc. Silnie wzrosły przewozy zagraniczne. W pierwszym półroczu PKP CARGO przewiozło poza krajem blisko 2,9 mln ton towarów (wzrost o 136 proc. rdr), wykonując 380 mln tkm (wzrost o 88 proc. rdr). Jednocześnie na podobnym poziomie do ubiegłego roku utrzymano przewozy w kraju. Liczone masą, wyniosły one 49,3 mln ton (spadek o 1 proc. rdr), a pracą przewozową 13,38 mld tkm (spadek o 1 proc. rdr). Udział Grupy PKP CARGO w rynku przewozów towarowych w Polsce wyniósł na koniec czerwca 56,1 proc. w ujęciu pracy przewozowej, czyli utrzymał się na niezmienionym poziomie.

W drugim kwartale 2015 roku odnotowano wyraźną poprawę w przewozach węgla, mającego największy udział w towarowych przewozach kolejowych. W tym okresie PKP CARGO zanotowało wzrost o 17 proc. w ujęciu rocznym w zakresie pracy przewozowej. W całym pierwszym półroczu oznacza to wzrost o 11 proc. (5,6 mld tkm) w porównaniu do poprzedniego roku. Przyczyną ożywienia w przewozach węgla był wzrost krajowego popytu.

Przewoźnicy kolejowi nadal czekają na rozpoczęcie prac infrastrukturalnych w Polsce. Opóźnienia w rozpoczęciu budowy nowych odcinków dróg (m.in. A1, S5, S6 i S7) przełożyły się na spadki przewozów kruszyw i materiałów budowlanych. W pierwszy półroczu PKP CARGO odnotowało spadek przewozów w tej kategorii o 12 proc. rdr, do 2,4 mld tkm.

Dzięki koniunkturze w przemyśle, drugi kwartał był bardzo dobry dla PKP CARGO pod względem przewozów metali i rud. Wzrosły one w tym okresie o 13 proc. rdr, równoważąc efekt słabszego pierwszego kwartału. W całym pierwszym półroczu przewozy w kategorii „metale i rudy” utrzymały się na takim samym poziomie, jak rok wcześniej (1,8 mld tkm).

Spadek przeładunków kontenerów w polskich portach w drugim kwartale (-24 proc. rdr), rosyjskie embargo oraz mniejszy popyt na samochody i części samochodowe na Wschodzie negatywnie wpłynęły na dynamikę przewozów intermodalnych. W okresie od kwietnia do czerwca przewozy PKP CARGO w tym segmencie spadły o 7 proc. rdr, co w całym pierwszym półroczu oznacza powtórzenie wyniku z poprzedniego roku (0,9 mld tkm). PKP CARGO spodziewa się, że przewozy intermodalne wykonywane przez spółkę wzrosną w najbliższej przyszłości, zwłaszcza po uzyskaniu dostępu do świetnie zlokalizowanego terminalu w Ostawie Paskov, rozbudowie terminalu w Poznaniu Franowie oraz zlikwidowaniu wąskich gardeł na infrastrukturze doprowadzającej do polskich portów.

– Wyniki przewozowe po pierwszym półroczu pokazują, że konsekwentnie realizowana strategia sprzedażowa przynosi oczekiwane efekty. Pomimo bardzo wymagającego rynku, PKP CARGO odnotowuje wzrost przewozów – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych. – Jednocześnie warto zwrócić uwagę na przewozy zagraniczne. Ich dynamiczny wzrost zmniejsza naszą zależność od rynku krajowego. To pokazuje, że akwizycja AWT była właściwym krokiem i już teraz widać dobre efekty tej inwestycji – dodaje Jacek Neska.

Wyższa efektywność, wspólne zasoby z AWT

W pierwszym półroczu 2015 roku spółce udało się obniżyć o 6 proc. koszt dostępu do infrastruktury (do 22,4 zł za 1 tys. km), m.in. dzięki konsekwentnemu uruchamianiu składów o większej masie całkowitej. Wzrosły też wskaźniki średniego tonażu pociągu brutto na lokomotywę pracującą oraz czas pracy lokomotyw w dobie.

– Lepsze wykorzystanie zasobów to nie tylko konkretne oszczędności, ale też przygotowanie do szczytu przewozowego w warunkach intensywnych modernizacji na polskich liniach kolejowych – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych. – Cieszę się, że integracja z AWT w zakresie wspólnego zarządzania taborem, wzajemnych napraw i przeglądów oraz optymalizacji procesu przewozowego przebiega zgodnie z naszymi planami – dodaje Wojciech Derda.

W Punktach Utrzymania Taboru należących do Grupy PKP CARGO naprawiane są wagony AWT, a w Czechach dokonywane będą przeglądy lokomotyw wykonujących pracę na terytorium południowych sąsiadów Polski.

Akwizycje nie ograniczają inwestycji ani wypłaty dywidendy

W pierwszym półroczu PKP CARGO zrealizowało inwestycje w wysokości 231 mln zł (głównie modernizacje taboru) oraz uiściło jednorazowe płatności za udziały AWT oraz program dobrowolnych odejść. Efektywność kosztowa umożliwiła utrzymanie dobrej sytuacji finansowej. Zabezpieczeniem dalszego procesu inwestycyjnego, w tym potencjalnych akwizycji, są niewykorzystane linie kredytowe w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dalsza możliwość pozyskania taniego, długoterminowego finansowania.

– Intensywnie pracujemy nad optymalizacją kosztową, dbając jednocześnie o zabezpieczenie środków niezbędnych do dalszego rozwoju PKP CARGO. Zarówno obecna sytuacja finansowa, jak i plany zarządu nie powodują konieczności zmiany dotychczasowej polityki dywidendowej – mówi Łukasz Hadyś, członek zarządu ds. finansowych.

Po przejęciu AWT zidentyfikowany i potwierdzony przez biegłego rewidenta został zysk z okazyjnego nabycia. Wartość spółki AWT po przejęciu okazała się wyższa od szacunków sporządzonych przed transakcją. Czeski przewoźnik jest warty 704 mln zł, a dzięki wynegocjowanej cenie Grupa PKP CARGO uzyskała na jego zakupie 140 mln zł. Jednocześnie AWT już kontrybuuje do wyniku Grupy PKP CARGO.

– Zakup czeskiego przewoźnika to także perspektywa wypłaty przez niego dywidendy na rzecz PKP CARGO oraz istotnej poprawy wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej – dodaje Łukasz Hadyś.

Wyniki Grupy PKP CARGO po pierwszym półroczu 2015 roku (z uwzględnieniem czynników jednorazowych – zakup AWT oraz PDO):