Platforma zakupowa

Znaczący wzrost zysku netto i najwyższe od lat przychody – podsumowanie pierwszego półrocza 2018 roku Grupy PKP CARGO

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 90 mln zł zysku netto, a EBITDA wyniosła 423 mln zł. W pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku Grupa osiągnęła przychody operacyjne na poziomie 2,5 mld zł. To najwyższy taki wynik od 2013 roku.

Grupa PKP CARGO w pierwszym półroczu 2018 roku przewiozła 59,6 mln ton towarów (+3,4% r/r). Do wzrostu przewozów przyczynił się głównie pobudzony popyt na kruszywa i materiały budowlane oraz dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Zwiększenie potencjału przewozowego wsparte jest zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, które w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 303 mln zł, co stanowi wynik wyższy o 51% od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tegoroczne inwestycje taborowe powodują, iż Grupa PKP CARGO jest przygotowana na szczyt przewozowy, który potrwa jeszcze przynajmniej kilka lat.

Grupa zrealizowała w pierwszym półroczu 2018 roku najwyższe przychody operacyjne od 2013 roku. Wyniosły one 2,51 mld zł i były o 11% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zanotowano także najwyższy od wejścia na giełdę wynik EBITDA – wskaźnik ten wzrósł z 333 mln zł w pierwszym półroczu 2017 roku do 423 mln zł w tym samym okresie 2018 roku (+27%). W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zanotowano także wzrost wyniku netto – aż o 363% r/r. Osiągnął on wartość 90 mln zł, podczas gdy przed rokiem Grupa zarobiła na czysto tylko 19 mln zł. Natomiast koszty operacyjne Grupy PKP CARGO wyniosły 2,38 mld zł i pozostały pod kontrolą, mimo uwzględnienia rezerwy na świadczenia pracownicze i odpisu wartości taboru. – Nasze bardzo dobre wyniki finansowe są rezultatem konsekwentnie realizowanej polityki podnoszenia konkurencyjności Grupy i oferowania klientom usług coraz wyższej jakości – przekonuje Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Aktualizacja prognozy

Ze względu na zwiększenie konkurencyjności przewozów oraz optymalizację działalności, PKP CARGO S.A. dokonało aktualizacji prognoz wyników finansowych i operacyjnych Spółki na 2018 rok. Znacząco zmieniły się prognozy związane z wartościami dotyczącymi EBIT – z 204 do 337,3 mln zł (+65,3%) i zysku netto – ze 160,8 do 269,9 mln zł (+67,8). Nieco mniejsze zmiany wprowadzono w prognozowanych nakładach inwestycyjnych, które spadną o 13,7% – z 1017,6 do 878,5 mln zł) a EBITDA według prognoz ma osiągnąć wynik wyższy o 17,7% niż podawano w prognozie (wzrost z 663,6 do 781,3 mln zł). Niemal bez zmian pozostała prognoza dotycząca przychodów operacyjnych, które mają wynieść 3914,5 mln zł.

Aktualizację wprowadzono także w prognozach dla całej Grupy PKP CARGO. Zgodnie nowym założeniem EBITDA wzrośnie z 778,7 do 904,8 mln zł (+16,2%). Natomiast masa towarowa została oszacowana na 121,8 mln ton w stosunku do wcześniej prognozowanych 125,9 mln ton (-3,2%).

Silnymi segmentami działalności Grupy PKP CARGO w pierwszym półroczu 2018 roku pozostają transport intermodalny oraz przewozy kruszyw i materiałów budowlanych. Przewozy intermodalne w ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 26,1% r/r. Natomiast segment kruszyw i materiałów budowlanych wzrósł w pierwszym półroczu 2018 roku aż o 43,4% r/r.

Wyniki w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:

Intermodal

Ten segment rozwija się od kilku lat najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W pierwszym półroczu 2018 r. Grupa PKP CARGO odnotowała w tym segmencie pracę przewozową na poziomie 1,9 mld tkm.

Rynek kruszyw

Zrealizowana w pierwszym półroczu 2018 roku praca przewozowa w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych wyniosła 3,4 mld tkm, co oznacza wzrost aż o 43,4% r/r.

Metale i rudy

Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów wyniosła 1,9 mld tkm (-7,7% r/r).

Węgiel kamienny

W tym segmencie praca przewozowa zrealizowana przez Grupę PKP CARGO w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 4,7 mld tkm (-10,8% r/r).