Platforma zakupowa

Znaczący wzrost przewozów i przychodów oraz wypracowany zysk – wyniki Grupy PKP CARGO w 2017 r.

W 2017 r. Grupa PKP CARGO osiągnęła wynik na poziomie 82 mln zł netto. Przychody wyniosły 4,74 mld zł, a EBITDA 702 mln zł. Grupa utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przewozów intermodalnych oraz umocniła obecność na rynkach zagranicznych.

Grupa PKP CARGO w 2017 r. przewiozła 119,1 mln ton towarów (+7% r/r) oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 31,0 mld tkm (+9% r/r). Jednocześnie udział Grupy w rynku wg pracy przewozowej wyniósł 51,6%. Na przewozy Grupy miały wpływ ogólne warunki makroekonomiczne. Wzrost przewozów transportem kolejowym w 2017 r. był odzwierciedleniem pozytywnych tendencji zachodzących w gospodarce zarówno polskiej, jak i w innych państwach europejskich (wzrost PKB Polski w 2017 r. o 4,6% r/r – najwyższy od 2011 r.).

– Miniony rok był bardzo udany pod względem uzyskanych wyników finansowych i eksploatacyjnych. Znacząco wzrosły przychody Grupy PKP CARGO przy jednoczesnym zachowaniu dużej dyscypliny kosztowej. Bardzo cieszy dodatni wynik netto i jego wzrost w porównaniu do 2016 r. W każdym kolejnym miesiącu 2017 r. przewozy zarówno pod względem masy towarowej, jak i w ujęciu pracy przewozowej, były większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Sprzyjała temu m.in. dobra koniunktura w przemyśle, rozwój polskich portów morskich oraz wzrost tempa inwestycji infrastrukturalnych. Godny podkreślenia jest również wzrost wskaźnika EBITDA, co dowodzi silniejszego zaangażowania Grupy w odnowę jej potencjału taborowego i zaplecza naprawczego.– mówi Krzysztof Mamiński, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Rynek przewozów kolejowych w Polsce w 2017 r. liczony pracą przewozową zwiększył się w stosunku do poprzedniego roku o 8,3%, natomiast Grupa PKP CARGO odnotowała wzrost pracy przewozowej wykonanej w Polsce o 8,5% r/r.

– Bezpośredni wpływ na uzyskane wyniki w 2017 r. miały zawierane przez nas kolejne ważne umowy handlowe, m.in. z największymi firmami z branży wydobywczej, energetyki i hutnictwa. Cieszymy się, że nasze oferty okazały się na tle konkurencji najkorzystniejsze. Grupa PKP CARGO jest głównym partnerem branży górniczej i energetycznej. Odpowiadamy za 2/3 rynku przewozów węgla w Polsce według pracy przewozowej. Kontynuując współpracę z Grupą PKP CARGO, nasi kontrahenci potwierdzają wysoką ocenę jakości naszych usług i rynkowe doświadczenie, co jest zarówno dużym wyzwaniem, jak i powodem do satysfakcji – podkreśla Krzysztof Mamiński.

Atutami Grupy PKP CARGO pozostają transport intermodalny i przewozy zagraniczne. Przewozy intermodalne w ujęciu pracy przewozowej wzrosły o 31% r/r, w tym poza obszarem Polski o 55% r/r, a wykonana praca przewozowa na rynkach zagranicznych o 11% r/r.

– Dowodem coraz większej aktywności Grupy PKP CARGO na rynkach zagranicznych jest wzrost wykonywanej tam pracy przewozowej. Grupa jest dobrze przygotowana do tych ambitnych wyzwań w zakresie organizacyjnym, technologicznym, a także w zakresie potencjału kadry menedżerskiej i logistycznego know-how – przekonuje Krzysztof Mamiński. – Ponadto, prowadzimy aktywne działania w celu poprawy handlowej atrakcyjności obsługi kontenerowej i organizacji przewozów kolejowych. Jednym z priorytetowych kierunków ekspansji Grupy PKP CARGO na rynkach międzynarodowych są przewozy między Chinami i Europą przez Polskę po Nowym Jedwabnym Szlaku – dodaje.

Przychody operacyjne Grupy PKP CARGO w 2017 r. wyniosły 4,74 mld zł (+7,4% r/r), przy kosztach operacyjnych na poziomie 4,58 mld zł (+0,9% r/r). Wynik EBITDA wyniósł 702 mln zł (+43,4% r/r), a wynik netto 82 mln zł (+215 mln zł r/r).

– Świadcząc usługi logistyczne na najwyższym poziomie, chcemy utrzymać korzystny trend również w 2018 r. Sprzyjać temu powinny uruchamiane sukcesywnie wielomiliardowe inwestycje współfinansowane z funduszy UE w modernizację linii i tworzenie spójnej sieci połączeń kolejowych, które wpłyną na poprawę funkcjonowania transportu towarowego. Liczę też, że powrót do koncepcji bezpieczeństwa energetycznego opartego na własnych zasobach paliwowych oraz wprowadzenie regulacji UE dotyczących opłat dla transportu drogowego, wpłynie na poprawę konkurencyjności kolei. Grupa PKP CARGO dysponuje ogromnym potencjałem, który będziemy chcieli jak najlepiej wykorzystać w interesie polskiej gospodarki, naszych klientów i akcjonariuszy – zapewnia Prezes Krzysztof Mamiński.

Wyniki w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:

Intermodal

Ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W 2017 r. odpowiadał on za 10,4% całości pracy przewozowej Grupy, która liczy na dalsze wzrosty w tym segmencie rynku.

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

– Wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o 31% r/r, w tym w przewozach zagranicznych o 55% r/

– Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin w 2017 r. o 80% r/r mierzony masą kontenerów

– Wzrost masy kontenerów przewiezionych z/do polskich portów w 2017 r. o 10,0% r/r

– Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost pracy przewozowej o 55% r/r oraz wzrost przewiezionej masy kontenerów o 35% r/r

– Wzrost udziału przewozów drogą lądową z/do Chin do poziomu 24% ogółu przewozów kontenerów z/do Chin (16% w 2016 r.)

Paliwa

Po dwunastu miesiącach 2017 r. wyniki w tym segmencie według pracy przewozowej prezentowały się następująco: węgiel kamienny 10,2 mld tkm (-8% r/r), koks i węgiel brunatny 1,4 mld tkm (-8% r/r), paliwa płynne 1,3 mld tkm (+23% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

– Zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 4,9 mln ton (-6,9% r/r) oraz jego sprzedaży (-9,3% r/r

– Wzrost przewozów w imporcie do Polski o 42% r/r oraz zmniejszenie przewozów w eksporcie z Polski o 23% r/r

– Zmniejszenie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym (-1,8% r/r)

– Zmniejszenie zapasów węgla w Polsce o 33%, tj. o 0,8 mln ton (1,7 mln ton na koniec grudnia 2017 r. wobec 2,5 mln ton na koniec grudnia 2016 r.)

– Wzrost zużycia paliw płynnych wynikający głównie z ograniczenia tzw. „szarej strefy” w obrocie paliwami płynnymi

Rynek kruszyw

Zrealizowana w 2017 roku praca przewozowa w tym segmencie wyniosła 5,9 mld tkm (+27% r/r). Obserwowane jest ożywienie w tej grupie towarów z uwagi na coraz większą liczbę realizowanych projektów, o czym świadczy zanotowany wzrost produkcji budowlano-montażowej o 12,1% r/r, a w samym IV kwartale 2017 r. o 18,5% r/r.

Dobrym prognostykiem na przyszłość jest fakt, że w 2018 r. planowane jest oddanie do użytku blisko 450 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S7, S8 oraz obwodnice Radomia, Koszalina, Wałcza, Olsztyna i Kłodzka.

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

– Większa skala prowadzonych prac budowlanych niż w 2016 r.

– Większa skala inwestycji lokalnych, finansowanych przez samorządy, mających duży udział w zapotrzebowaniu na kruszywa budowlane

– Wzrost produkcji budowlano-montażowej w 2017 r. o 12,1% r/r, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 16,7% r/r, a w IV kwartale 2017 r. wzrost odpowiednio o 18,5% r/r oraz 24,1% r/r

– Wzrost produkcji w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 23,4% r/r)

– Podniesienie ze 107 mld zł do 135 mld zł limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2025 r.)

Metale i rudy

Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów wyniosła 3,99 mld tkm (+17% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

– Wzrost produkcji stali (w 2017 r. wyprodukowano w Polsce 10,3 mln ton, tj. o 14,8% więcej r/r), co było spowodowane zwiększonym zapotrzebowaniem odbiorców

– Korzystna sytuacja w przemyśle metalurgicznym na rynkach światowych (wzrost produkcji stali na świecie za 12 miesięcy 2017 r. o 5,3% r/r wg danych World Steel Association)

– Zmniejszony import wyrobów z Chin na skutek wprowadzonych przez Komisję Europejską ceł na produkty sprzedawane po cenach dumpingowych

– Wzrost cen rud żelaza, złomu oraz cen stali w wyniku zwiększonego zapotrzebowania odbiorców.