Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 lipca br. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Jarosława Klasy z pełnienia funkcji Członka Zarządu PKP CARGO ds. Operacyjnych ze skutkiem na dzień 31 lipca 2017 roku.

Uchwała odwołująca Pana Jarosława Klasę ze składu Zarządu Spółki nie zawiera przyczyny odwołania.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

Pan Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu

Pan Arkadiusz Olewnik – Członek Zarządu ds. Finansowych

Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych

Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników