Platforma zakupowa

Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w lutym 2017 roku – dane GUS. Większe przewozy węgla i kontenerów, stabilizacja udziałów rynkowych.

Grupa PKP CARGO w lutym 2017 roku uzyskała 52,61 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,63 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 4,7 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 1,4 proc. większą niż w lutym 2016 roku.

W porównaniu do wyników z lutego 2016 roku, w lutym bieżącego roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kontenerów, kamienia, towarów z grupy „pozostałe ładunki“, ropy i nawozów. Większe przewozy węgla kamiennego to efekt pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na Słowację, rozpoczęcie w grudniu 2016 roku realizacji przewozów węgla w eksporcie do Czech na całej drodze przewozu oraz realizacja transportów w eksporcie na Ukrainę. Za wzrost przewozów kontenerów odpowiadają m.in. większe transporty do portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększone przewozy zbóż w kontenerach oraz samochodów. Na większe przewozy kamienia wpłynęło zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na kruszywa do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacja dostaw na potrzeby budowy kilku odcinków dróg. Zwiększone przewozy w grupie „pozostałe ładunki“ to efekt realizacji przewozów dla armii amerykańskiej w ramach przemieszczania do Europy wojsk NATO oraz realizacja pozyskanych transportów samochodów na południe Europy. Na wzrost przewozów ropy miał wpływ zwiększony import drogą morską oraz import lądowy ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa. Za większe przewozy nawozów odpowiada import przez porty w związku z uruchomieniem linii technologicznej (produkcja soli potasowej) oraz w eksporcie przez porty (odzyskanie od konkurencyjnego przewoźnika zleceń od dużego producenta nawozów w kraju).

W porównaniu do stycznia 2017 roku, w lutym bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. kamienia i cementu (w związku z sezonowym zwiększaniem aktywności przemysłu budowlanego), drewna (zwiększenie importu drewna ze Wschodu po zniesieniu zakazu sprzedaży), nawozów sztucznych (w imporcie przez porty w związku z uruchomieniem linii technologicznej przez jednego z klientów (sól potasowa) oraz w eksporcie przez porty (zwiększone zapotrzebowanie odbiorców). Mniejsze w lutym br. w porównaniu do stycznia br. były m.in. przewozy węgla kamiennego, w związku z redukcją zapasów węgla kamiennego przez elektrownie i elektrociepłownie (od lutego obniżono wymagany przez Urząd Regulacji Energetyki poziom zapasów).

Po dwóch miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,60 proc. do 44,66 proc. (+0,1 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej wzrósł z 52,02 proc. do 52,78 proc. (+0,8 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w lutym br. w porównaniu do lutego 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,19 proc. do 44,63 proc. (+0,4 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zmniejszył się z 52,76 proc. do 52,61 proc. (-0,2 p.p.).

W lutym br. Grupa PKP CARGO przewiozła 7,61 mln ton towarów, o 4,7 proc. więcej niż w lutym 2016 roku. Wykonana praca przewozowa w lutym 2017 roku wyniosła 2,00 mld tkm, o 1,4 proc. więcej niż w lutym 2016 roku. Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy po dwóch miesiącach 2017 roku były o 6,2 proc. większe, a praca przewozowa o 6,1 proc. większa niż po analogicznym okresie 2016 roku.