Platforma zakupowa

Wyniki pod dyktando koronawirusa – dane finansowe Grupy PKP CARGO po pierwszym kwartale 2020 roku

Grupa PKP CARGO w pierwszym kwartale 2020 roku wygenerowała 1,04 mld zł przychodów wobec 1,26 mld zł (-18 proc.) przychodów w analogicznym okresie roku 2019. EBITDA w tym okresie wyniosła 90 mln zł a EBIT uplasował się na poziomie -106 mln zł. Wskaźniki te były niższe aniżeli w pierwszym kwartale 2019 roku kiedy EBITDA wynosiła 259 mln zł (-65 proc.) oraz EBIT osiągnął wysokość 87 mln zł. Wysoka dźwignia operacyjna powodowała, że spadek przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku nie został w pełni skompensowany obniżeniem kosztów operacyjnych. Praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 5,8 mld tkm wobec 7,1 mld tkm w analogicznym okresie 2019 roku, dając ok. 42,5 proc. udziałów w krajowym rynku wobec 46 proc. przed rokiem.

– Przewoźnicy, eksperci oczekiwali w tym roku poprawy koniunktury na rynku kolejowym, co jednak nie nastąpiło z powodów, których nikt nie mógł przewidzieć. Koronawirus wywołał światowy kryzys gospodarczy i my, podobnie jak inne firmy kolejowe, też ponosimy tego skutki – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

W pierwszym kwartale 2020 roku utrzymywała się bowiem wysoka wrażliwość w transporcie najważniejszych grup towarów na ogólne trendy w gospodarce. Na sytuację rynku kolejowych przewozów towarowych istotnie już w tym czasie wpływała epidemia choroby COVID-19. W segmencie paliw stałych zauważyć można spadek zapotrzebowania na węgiel z polskich kopalń związany z niższym zużyciem energii w gospodarce. Również w najbliższych miesiącach oczekiwany jest spadek w tej grupie towarowej. Dodatkowo na trudną sytuację rynku paliw stałych przekłada się niska konkurencyjność polskiego przemysłu wydobywczego wobec spadających cen węgla na światowych rynkach oraz mały popyt na węgiel koksujący z przemysłu hutniczego. – Dostrzegamy za to pewne ożywienie z sektorze kruszyw, mimo możliwego opóźnienia części inwestycji infrastrukturalnych, m.in. z powodu epidemii koronawirusa – stwierdza prezes Warsewicz.

Kluczowy w strategii działania Grupy PKP CARGO pozostaje rynek przewozów intermodalnych, na którym Grupa buduje swoją przyszłość. W pierwszym kwartale 2020 następował bowiem dalszy wzrost przewozów intermodalnych w całej strukturze przewozów Grupy PKP CARGO i wyniósł 15,2 proc. wobec 13,9 proc. na koniec pierwszego kwartału 2019 roku i 6,8 proc. w 2015 roku. Tym samym PKP CARGO realizuje szeroki proces przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w europejskiego operatora logistycznego.

Wyraźnie widać to również w zmianie struktury przewozów PKP CARGO International – już ponad jedną trzecią pracy przewozowej spółki stanowią przewozy intermodalne (+23 proc. r/r). Wydłużeniu uległy także średnie dystanse transportu ładunków m.in. dzięki wzrostowi przewozów w relacji Czechy – Węgry.