Platforma zakupowa

Wniosek do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do PKP CARGO

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r. podjął decyzję o złożeniu wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego. W tym samym dniu został złożony wniosek Spółki w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy o otwarcie w stosunku do PKP CARGO S.A. postępowania sanacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2309).

Postępowanie sanacyjne (uzdrowieniowe) jest przeciwieństwem upadłościMa ono na celu uratowanie przedsiębiorstwa i długoterminowe przywrócenie mu płynności i konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy. 

 PKP CARGO S.A. nie posiada zdolności upadłościowej (jako podmiot utworzony ustawą), ale Spółka jest niestety w stanie przestać funkcjonować, jeśli utraciłaby płynność finansową, co w praktyce wiązałoby się z utratą miejsc pracy przez tysiące pracowników. W ocenie Zarządu PKP CARGO S.A. sanacja jest jedyną skuteczną drogą, która daje szansę na sukces. Będzie on mierzony przede wszystkim liczbą utrzymanych miejsc pracy, przywróceniem konkurencyjności Spółki na rynku i jej długoterminowym rozwojem.

Dzisiaj dla Spółki postępowanie sanacyjne jest jedyną realną szansą na przetrwanie. Szczególnie w sytuacji braku porozumienia ze stroną społeczną.

Złożenie wniosku ma przede wszystkim na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej Spółki oraz danie nadziei utrzymania tysięcy miejsc pracy. Decyzję o złożeniu wniosku Zarząd podjął mając na względzie najlepszy interes Spółki, jak też jej pracowników oraz akcjonariuszy. W ocenie Zarządu proces restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi kontynuowanie działalności operacyjnej w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy.