Platforma zakupowa

Wdrożenie oszczędności w zakresie zewnętrznej obsługi prawnej

Spółka PKP CARGO SA informuje, że w ramach podejmowanych działań naprawczych nowy Zarząd dokonał przeglądu zawartych przez Spółkę umów stałej obsługi prawnej. W wyniku powyższego wprowadzone zostały zmiany w obszarze kancelarii zewnętrznych świadczących usługi obsługi prawnej na rzecz PKP CARGO SA, jak też prowadzone są prace w zakresie zwiększenia efektywności wykorzystania własnych służb prawnych na terenie całego kraju.

PKP CARGO SA współpracuje z kilkudziesięcioma kancelariami zewnętrznymi, przy czym w tej liczbie mieszczą się zarówno małe, jednoosobowe kancelarie radcy prawnego/adwokackie, kancelarie butikowe, jak i duże kancelarie posiadające swoje oddziały w licznych miastach Polski, a także sieć powiązań i relacji z zagranicznymi kancelariami oraz firmami doradczymi. Wspomniane kancelarie obsługują Centralę i Zakłady Spółki w zakresie doradztwa prawnego oraz reprezentują PKP CARGO SA w procesach sądowych w postepowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych.

Zarząd Spółki prowadzi działania w celu zapewnienia stabilności finansowej i dalszego rozwoju Spółki, a także prowadzi stały dialog ze stroną społeczną – w szczególności w zakresie ograniczenia kosztów i poprawy efektywności procesów. Równolegle z obszarem kosztów pracowniczych podejmowane są również inne działania mające na celu wygenerowanie oszczędności. W zeszłym tygodniu wypowiedziano umowy sponsoringowe, a w najbliższych dniach zostaną przekazane informacje o kolejnych decyzjach nowego zarządu PKP Cargo S.A.

Udział Grupy PKP CARGO – narodowego lidera towarowych przewozów kolejowych w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił 50,4%, a według pracy 60,2%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i  międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych, jakim jest Grupa PKP CARGO.

Przeprowadzone działania pozwoliły na wprowadzenie ograniczeń w zakresie bieżącej zewnętrznej obsługi prawnej, w tym procesowej – przez rozwiązanie z kilkoma kancelariami umów na stałą obsługę prawną bądź ograniczenie wynagrodzeń ryczałtowych. Podjęliśmy też działania w zakresie renegocjacji stawek godzinowych. Szacujemy, że ww. działania przyniosą oszczędności na poziomie ok. 500 tys. zł rocznie. Podjęte działania prowadzone są w ramach kompleksowego planu naprawy oraz poprawy sytuacji finansowej PKP CARGO SA, który obejmuje tak ograniczenie ponoszonych kosztów zewnętrznych, lepszą organizację wewnętrzną, jak też działania celem zwiększenia pozyskiwanych nowych kontraktów, a co za tym idzie pracy przewozowej.

p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka