Platforma zakupowa

W PKP CARGO o bezpieczeństwo dbają systemy na miarę XXI wieku

W trosce o bezpieczeństwo ruchu kolejowego PKP CARGO sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania w tym zakresie. Dotyczą one dwóch obszarów – przygotowania zawodowego i szkolenia pracowników oraz rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie procesem przewozowym. Spółka rozwija też system informatyczny EKL (Elektroniczna Księga Logistyki), wprowadzając do niego nowe funkcjonalności oparte o nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz możliwości, jakie daje technologia GPS.

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w dużej mierze zależy od długości pracy pojazdów i drużyn trakcyjnych. Muszą mieć one zapewniony odpowiedni czas na wypoczynku pomiędzy kolejnymi zmianami roboczymi. W PKP CARGO dołożono wszelkich starań, by spełniać wszystkie wymogi formalnoprawne związane z czasem pracy maszynistów. Skuteczne zarządzanie czasem pracy wspomaga system EKL. Jest on wykorzystywany przez dyspozytorów, którzy na ekranie komputera widzą informacje o konkretnym pociągu i jego drużynie trakcyjnej, włącznie z pozycją na mapie. System pozwala na monitoring czasu pracy pojazdów i drużyn trakcyjnych. Z odpowiednim wyprzedzeniem podpowiada o konieczności dokonania wymiany pracowników obsługujących pociąg oraz sugeruje możliwe warianty dalszego procesu decyzyjnego. Dzięki temu dyspozytor ma pełną wiedzę, których pracowników w danej chwili może zaangażować do pracy.

Oprócz informowania o konieczności zmiany drużyny trakcyjnej obsługującej pociąg, EKL podpowiada możliwości dojazdu do miejsca, gdzie nastąpi wymiana. Do punktu wymiany pracownicy dojeżdżają samochodami służbowymi lub pojazdami firm zewnętrznych, z którymi PKP CARGO współpracuje.

W ostatnim czasie EKL został rozbudowany o nowe funkcjonalności wspierające dyspozytorów w zarządzaniu pracą zespołów drużyn trakcyjnych. Celem wprowadzanych rozwiązań jest ułatwienie pracy dyspozytorów oraz stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez eliminację niewłaściwych decyzji w zakresie czasu pracy.

– Zatrudniamy ponad 4,2 tys. pracowników drużyn trakcyjnych i samodzielnie szkolimy ponad 400 kandydatów na maszynistów. Kwestie bezpieczeństwa w PKP CARGO traktujemy priorytetowo – mówi Wojciech Derda, członek zarządu PKP CARGO ds. operacyjnych. – PKP CARGO posiada specjalne komórki organizacyjne odpowiedzialne za szkolenia pracowników, bezpieczeństwo ruchu kolejowego i zarządzanie drużynami trakcyjnymi. Na bieżąco monitorujemy zagrożenia, analizujemy zdarzenia i wyciągamy wnioski. Na ich podstawie wdrażamy rozwiązania gwarantujące optymalną i przede wszystkim bezpieczną realizację procesu przewozowego – dodaj Wojciech Derda.

PKP CARGO samodzielnie szkoli pracowników

PKP CARGO posiada upoważnienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) do samodzielnego szkolenia i egzaminowania pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Stosowane przez spółkę instrukcje i programy szkoleń są opracowane i zatwierdzone przez UTK. Spółka zatrudnia doświadczoną kadrę instruktorską. Poza planowaną tematyką, w trakcie szkoleń pracownicy są zapoznawani z zachodzącymi na bieżąco zmianami w przepisach i instrukcjach, zmieniającymi się uwarunkowaniami na infrastrukturze kolejowej oraz wnioskami analiz zdarzeń i wypadków kolejowych. Niezależnie od prowadzonych szkoleń, funkcjonująca w strukturach spółki komórka ds. bezpieczeństwa ruchu kolejowego analizuje okoliczności i przyczyny wypadków i incydentów kolejowych, w tym tych związanych z pracą maszynistów. Wnioski i rekomendacje płynące z analiz przekazywane są do niezwłocznej realizacji na poziomie wykonawczym procesu przewozowego.

O systemie EKL

Podstawową funkcją systemu EKL jest wspomaganie realizacji procesu przewozowego w PKP CARGO. Jednak jego funkcjonalności są również wykorzystywane do wsparcia w zakresie planowana pracy drużyn trakcyjnych, włącznie ze szkoleniami, nabywaniem i utrzymywaniem znajomości szlaków oraz autoryzacją na określone serie lokomotyw. Dzięki EKL dyspozytorzy posiadają szereg informacji o pociągu i jego obsłudze, w tym dane o pozycji lokomotywy, relacji pociągu, czasie pracy maszynisty, miejscu planowej podmiany, masie brutto oraz informacje serwisowe.

W EKL realizowany jest proces decyzyjny w zakresie procesu przewozowego. Polega on na uruchamianiu pociągów w odpowiednim czasie i rozkładzie jazdy przy zachowaniu priorytetów przewozowych. Dzięki temu można między innymi monitorować czas pracy maszynistów w sytuacjach nadzwyczajnych, wymuszających zmiany w planowej pracy. Dzieje się tak np. w przypadku wystąpienia zakłóceń w prowadzeniu ruchu pociągów. Przyczyną mogą być złe warunki atmosferyczne, awarie w infrastrukturze, uszkodzenie taboru lub pożar. W takich sytuacjach EKL ułatwi podjęcie decyzji o pracy w godzinach nadliczbowych.

Wydłużenie czasu trwania zmiany roboczej i w konsekwencji praca w godzinach nadliczbowych może odbywać się wyłącznie w  przypadkach określonych przepisami – w celu doprowadzenia pociągu do stacji końcowej lub najbliższej stacji, na której możliwa jest wymiana drużyny trakcyjnej. Pracownikom zapewniany jest powrót do miejsca pracy.

PKP CARGO planuje w dalszym ciągu podnosić poziom bezpieczeństwa na torach, wdrażając nowe technologie i nowoczesne metody doskonalenia zawodowego, skutkujące podnoszeniem kwalifikacji pracowników.