Platforma zakupowa

Udziały w rynku i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO we wrześniu 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO we wrześniu 2017 roku uzyskała 50,77 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,46 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 3,1 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 3,2 proc. większą niż we wrześniu 2016 roku.

W porównaniu do wyników z września 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. paliw, kamienia, kontenerów, metali,  innych art. chemicznych oraz towarów z grupy pozostałe ładunki.

Zwiększone przewozy paliw były efektem m.in. większych transportów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce, a także zwiększonych przewozów dla jednego z przewoźników z branży paliw ze względu na brak możliwości realizacji przez tego przewoźnika przewozów własnymi zasobami.

Wzrost przewozów kamienia był wynikiem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, rozpoczęcia świadczenia przewozów na rzecz nowego klienta na potrzeby budowy jednej z dróg w kraju oraz zwiększonych przewozów na potrzeby budowy innych odcinków dróg.

Większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Wzrost przewozów metali był możliwy dzięki m.in. realizacji przewozów pozyskanych od konkurencyjnego przewoźnika w imporcie i eksporcie do kilku krajów europejskich, większym przewozom z jednej z hut na południu kraju do jednego z odbiorców za granicą oraz z innej z hut na południu kraju przez porty morskie, wskutek zwiększonego zapotrzebowania odbiorców.

Za większe przewozy innych art. chemicznych odpowiadają zwiększone przewozy gazów w imporcie ze Wschodu.

Na wzrost przewozówtowarów z grupy „pozostałe ładunki“ miały wpływ m.in. pozyskanie przewozów samochodów z/do jednego z krajów na południu Europy oraz realizacja przewozów artykułów z betonu (np. podkłady kolejowe) oraz gliny ceramicznej ze Wschodu.

W porównaniu do sierpnia 2017 roku, we wrześniu bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, towarów z grupy pozostałe ładunki oraz płodów rolnych.

Po 9. miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,78 proc. do 45,08 proc. (+1,30 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,35 proc. do 52,06 proc. (+0,71 p.p.).

Wrzesień br. był kolejnym miesiącem, w którym Grupa PKP CARGO uzyskała dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 9,27 mln ton towarów, czyli o 3,1 proc. więcej niż we wrześniu 2016 roku. Wykonana przez Grupę we wrześniu 2017 roku praca przewozowa wyniosła 2,42 mld tkm, o 3,2 proc. więcej niż we wrześniu 2016 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w 3 kwartałach 2017 roku były o 12,0 proc. większe, a praca przewozowa o 9,8 proc. większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do września 2017 roku wynosiły odpowiednio 60,0 proc. i 60,7 proc.

Wolumeny przewozów uzyskane przez Grupę PKP CARGO po 9. miesiącach 2017 roku przewyższają także wolumeny z tego samego okresu 2015 roku.