Platforma zakupowa

Udziały w rynku i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w maju 2017 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w maju 2017 roku uzyskała 52,91 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 45,79 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 23,0 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 18,7 proc. większą niż w maju 2016 roku, zdobywając gros wzrostu całego rynku przewozów towarów koleją.

W porównaniu do wyników z maja 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego, kamienia, rud metali, paliw, kontenerów i cementu.

Większe przewozy węgla kamiennego to efekt m.in. pozyskania od jednego z konkurencyjnych przewoźników transportów do jednej z większych elektrowni na północy kraju oraz w eksporcie na południe Europy, intensyfikacji przewozów dla innej z czołowych elektrowni w kraju ze względu na planowane zamknięcie jednej z ważniejszych linii kolejowych oraz zakończenie kontraktu konkurencyjnego przewoźnika z czołową firmą energetyczną na dostawy węgla z kopalń śląskich (obecnie PKP CARGO realizuje 100 proc. dostaw dla tego klienta).

Za wzrost przewozów kamienia odpowiada m.in. pozyskanie transportów od konkurencyjnego przewoźnika, zwiększone zapotrzebowanie odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacja przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic w kraju.

Zwiększone przewozy rud metali są wynikiem m.in. wzrostu zapotrzebowania na rudę żelaza ze strony jednej z czołowych hut w kraju oraz jednej z hut za naszą południową granicą (przewozy tranzytowe z portu w Świnoujściu), a także realizacja przewozów spieków z jednej z hut w kraju i rudy żelaza ze Wschodu do innej z hut na południu Polski.

Na wzrost przewozów paliw miały wpływ m.in. zwiększone transporty w imporcie drogą morską oraz w imporcie ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze wzrostem zapotrzebowania na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce.

Większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. większych transz portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin), a także zwiększonych przewozów zbóż w kontenerach oraz samochodów.

Wzrost przewozów cementu w kraju osiągnięto dzięki przejęciu części tych transportów od przewoźników samochodowych, a ponadto pozyskaniu kontraktu na przewozy klinkieru w eksporcie na Wschód.

W porównaniu do kwietnia 2017 roku, w maju bieżącego roku wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego (m.in. w związku z wyższą podażą od jednego z czołowych producentów – przewozy do jednej z elektrowni i do jednego z portów oraz z zakończeniem kontraktu konkurencyjnego przewoźnika z czołową firmą energetyczną na dostawy węgla z kopalń śląskich – obecnie PKP CARGO realizuje 100 proc. dostaw dla tego klienta), kamienia i cementu (m.in. w związku    z sezonowym  zwiększaniem aktywności przemysłu budowlanego, realizacją przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic w kraju oraz zwiększonymi przewozami kamienia wapiennego do jednej z hut na południu kraju), metali (m.in w związku z wyższą realizacją transportów wyrobów metalowych w eksporcie przez jeden z portów oraz większym zapotrzebowaniem na  przewozy  złomu do jednej z hut w centralnej Polsce), drewna (m.in. ze względu na wzrost transportów tego surowca zakupionego w Lasach Państwowych oraz uruchomieniem nowego kierunku zakupów ze Wschodu), kontenerów (większe transporty z portów morskich i w odwrotnym kierunku oraz w tranzycie w kierunku wschód-zachód – rozwój przewozów z/do Chin)

Po pierwszych pięciu miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO      w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,64 proc. do 45,21 proc. (+1,56 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 50,99 proc. do 52,57 proc. (+1,57 p.p.). Udział rynkowy Grupy PKP CARGO w maju br. w porównaniu do maja 2016 roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 43,10 proc. do 45,79 proc. (+2,69 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 49,55 proc. do 52,91 proc. (+3,36 p.p.).

W maju br. Grupa PKP CARGO uzyskała bardzo dobre wyniki przewozowe. Przewiozła 9,37 mln ton towarów, czyli aż o 23,0 proc. więcej niż w maju 2016 roku. Miała przy tym wysoki, bo wynoszący blisko 63 proc. udział we wzroście całego rynku  w ujęciu masy towarowej w maju 2017 roku.

Wykonana praca przewozowa przez Grupę w maju 2017 roku wyniosła 2,46 mld tkm, aż o 18,7 proc. więcej niż w maju 2016 roku. Udział Grupy we wzroście rynku pod względem pracy przewozowej w maju 2017 roku był jeszcze wyższy niż w ujęciu masy i wyniósł prawie 83 proc.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy po pierwszych pięciu miesiącach 2017 roku były o 14,1 proc. większe, a praca przewozowa o 10,8 proc. większa niż po analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do maja 2017 wynosiły odpowiednio 60,6 proc. i 73,5 proc.

Uzyskane przez Grupę PKP CARGO w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2017 roku wolumeny przewozów przewyższają także wolumeny z tego samego okresu 2015 roku o 1,5 proc. w masie towarowej i 0,7 proc. w pracy przewozowej, co wskazuje,  że Grupa jest na jak najlepszej drodze do odrobienia udziałów rynkowych sprzed dwóch lat.