Platforma zakupowa

Udany początek roku w przewozach. Udziały rynkowe i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w styczniu 2018 roku – dane GUS

Grupa PKP CARGO w styczniu 2018 roku uzyskała 48,85 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 43,27 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 18,2 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 18,8 proc. większą niż w styczniu 2017 roku.

W porównaniu do wyników ze stycznia 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, drewna, rud, towarów z grupy inne artykuły chemiczne, intermodalne i koksu.

Większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym (dodatnie temperatury) w styczniu br. oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa.

Na wzrostprzewozów drewna miała wpływ m.in. realizacja przewozów drewna z wiatrołomów do kilku odbiorców tego surowca w kraju.

Zwiększone przewozy rudbyły efektem m.in. większych przewozów rudy żelaza ze Wschodu do jednej z hut zza południowej granicy oraz do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu i z jednego z portów) ze względu na wzrost zapotrzebowania klientów.

Wzrost przewozów w grupie inne artykuły chemiczne nastąpił m.in. wskutek zwiększonych przewozów gazów w imporcie i w tranzycie ze Wschodu oraz siarki w eksporcie.

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy.

Za wzrost przewozów koksu odpowiadał m.in. wzrost w styczniu 2018 roku przewozów dla jednego z dużych klientów z koksowni w kraju na Zachód (wzrost zapotrzebowania odbiorcy), wzrost dostaw do jednego z portów w kraju (wzrost eksportu koksu) oraz do kilku odbiorców na Zachodzie (zależne od pozyskania kontraktów przez jednego z klientów), a także nowe przewozy węgla brunatnego (nie realizowane w 2017 r.) z jednej z kopalń w kraju do jednego z państw za południową granicą.

W porównaniu do grudnia 2017 roku, w styczniu br. wzrosły przewozy m.in. węgla kamiennego, kamienia i metali.

W styczniu br. udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku w ujęciu masy towarowej zmniejszył się z 44,69 proc. do 43,27 proc. (-1,42 p.p.), a w ujęciu pracy przewozowej zmniejszył się z 52,95 proc. do 48,85 proc. (- 4,10 p.p.).

Główną przyczyną spadku udziałów Grupy PKP CARGO w ujęciu pracy przewozowej w styczniu br., mimo zdecydowanego wzrostu wolumenu ładunków (18,2 proc. r/r), było zwiększenie średniej odległości przewozu transportów zrealizowanych przez konkurentów, tj. ze 185,0 km w styczniu 2017 r. do 206,9 km w styczniu 2018 r. przy jednoczesnej stabilnej średniej odległości przewozów Grupy PKP CARGO wynoszącej w styczniu br. 259,0 km (wzrost o 1,3 km r/r).

Styczeń 2018 roku był już kolejnym miesiącem, w którym utrzymywała się dobra koniunktura na usługi przewozowe świadczone przez Grupę PKP CARGO. Grupa przewiozła w tym okresie 9,0 mln ton towarów, czyli o 18,2 proc. więcej niż w styczniu 2017 roku. Wykonana przez Grupę w styczniu 2018 roku praca przewozowa wyniosła 2,33 mld tkm i była o 18,8 proc. większa niż w styczniu 2017 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w styczniu 2018 roku były też o 27,4% większe, a praca przewozowa aż o 32,2% większa niż w styczniu 2016 roku.