Platforma zakupowa

Transport intermodalny i przewozy zagraniczne mocnymi stronami PKP CARGO – wyniki Grupy w 2016 r.

W 2016 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 4 411 mln zł, a EBITDA 562 mln zł. Grupa zahamowała spadek wolumenu przewozów oraz zwiększyła przewozy intermodalne w ujęciu masy o 25% r/r. Wzrosła o 55% r/r obecność Grupy na rynkach zagranicznych liczona pracą przewozową. Zarząd PKP CARGO liczy, że w 2017 r. uda się utrzymać korzystną tendencję w zmianie udziałów rynkowych i wykorzystać prognozowany wzrost gospodarczy, w tym koniunkturę na duże projekty infrastrukturalne.

W 2016 r. Grupa PKP CARGO przewiozła 111,5 mln ton towarów oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 28,5 mld tkm (dla obu -4% r/r). Jednocześnie udział Grupy w rynku wg pracy przewozowej wyniósł 51,6%. Przewozy realizowało pięć podmiotów z grupy kapitałowej: PKP CARGO, PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

– To na pewno nie był dla nas łatwy rok. Jednak mimo skrajnie trudnego otoczenia rynkowego udało nam się zahamować spadek wolumenu przewozów i odwrócić niekorzystną dla nas tendencję. Od maja nasze udziały w rynku systematycznie rosną. To efekt naszej ciężkiej pracy i wielu zmian, które wprowadziliśmy jako nowy Zarząd. Nigdy nie zamierzaliśmy się poddawać, bo chcemy i lubimy wygrywać. Jestem przekonany, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i w 2017 r. nasze wyniki i zadowolenie Klientów z naszej pracy będą stale rosły. – mówi Maciej Libiszewski, prezes PKP CARGO. Spółka nie ustaje w dążeniach do podnoszenia satysfakcji i zadowolenia Klientów, czyniąc z tego jeden ze swoich priorytetów.

– Wprowadziliśmy nowy model sprzedażowy i wciąż rozbudowujemy struktury handlowe dostosowane do najwyższych standardów świadczenia kompleksowych usług przewozowych. Wszystko po to, by być bliżej Klienta i szybciej reagować na jego oczekiwania i potrzeby. W efekcie tych działań, dość szybko zaktywizowaliśmy pracę działów handlowych i pozyskaliśmy kilka ważnych kontraktów – podkreśla Libiszewski.

Atutami PKP CARGO pozostają transport intermodalny i przewozy zagraniczne. Transport intermodalny w ostatnim czasie rośnie w siłę, a dodatkowym impulsem rozwojowym staje się Nowy Jedwabny Szlak i transport kolejowy kontenerów z Chin do Europy. PKP CARGO rozumie ten trend i świetnie go wykorzystuje, stając się niekwestionowanym liderem tego typu przewozów w kraju i coraz ważniejszym graczem w Europie. Wzrost zagranicznej pracy przewozowej w przewozach kontenerów w 2016 roku wyniósł 110% r/r. W ubiegłym roku PKP CARGO uruchomiło w Niemczech własną spółkę spedycyjną, co pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał zachodnioeuropejskich rynków. – Szukamy partnerów za granicą, aby nasz tabor jeszcze efektywniej wykorzystać poza Polską i na dłuższych trasach. Działamy na Nowym Jedwabnym Szlaku, prowadzimy też rozmowy w sprawie rozwoju współpracy z kolejami krajów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego, a dzięki strategicznemu partnerstwu z Grupą AWT staliśmy się jednym z kluczowych przewoźników w Czechach. – dodaje prezes Libiszewski.  Bez wątpienia transport intermodalny i przewozy zagraniczne to segmenty, które przewoźnik będzie wzmacniał także w tym roku. Spółka zamierza dobrze wykorzystać prognozowany wzrost gospodarczy i powrót koniunktury na duże projekty infrastrukturalne. Plany na rok 2017 to także kontynuacja procesu odnowy taboru oraz zwiększenie udziału na rynku przewozów specjalistycznych. – PKP CARGO to firma, która nie zamierza stać w miejscu, chcemy i będziemy się rozwijać – podsumowuje prezes Libiszewski.

Na przewozy Grupy PKP CARGO w 2016 roku miały wpływ ogólne warunki makroekonomiczne i niższy niż zakładano wzrost gospodarczy, co przełożyło się na trudne warunki rynkowe. W szczególności było to osłabienie budownictwa infrastrukturalnego, mniejszy popyt na przewozy podstawowych materiałów budowlanych (tłucznia, kamieni, piasku i cementu) oraz słaby popyt na węgiel kamienny, w tym w eksporcie. Rynek przewozów kolejowych w Polsce w 2016 r. zmniejszył się w stosunku do poprzedniego roku o 1,2%.

Przychody operacyjne Grupy PKP CARGO w IV kwartale wyniosły 1 197 mln zł (-6% r/r), przy kosztach operacyjnych na poziomie 1 133 mln zł (-14% r/r). Wynik EBITDA wyniósł 216 mln zł (+129% r/r), a wynik netto 75 mln zł. Po IV kwartałach 2016 r. wyniki kształtowały się następująco: przychody z działalności operacyjnej 4 411 mln zł (-0,1% r/r), koszty działalności operacyjnej 4 437 mln zł (+4% r/r), EBITDA 562 mln zł (-12% r/r), zysk netto -41 mln zł.

Wyniki w poszczególnych segmentach kształtowały się następująco:

Intermodal

Ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W 2016 r. odpowiadał on za 9% całości pracy przewozowej Grupy.   PKP CARGO liczy na dalsze wzrosty w tej grupie towarowej.

-W 2016 r. wzrost przewiezionej masy o 25% r/r, w tym w przewozach zagranicznych o 76% r/r.

-Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin w 2016 r. o 102 % r/r mierzony masą towarową.

-Wzrost masy kontenerów przewiezionych z/do polskich portów w 2016 r. o 7,7% r/r.

-Rozwój przewozów poza granicami Polski – wzrost pracy przewozowej o 110% r/r  oraz wzrost przewiezionej masy kontenerów o 76% r/r.

-Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Radomsku i Łodzi.

Paliwa

Po dwunastu miesiącach 2016 r. wyniki w tym segmencie według pracy przewozowej wyglądały następująco: węgiel kamienny 11,07 mld tkm (-11% r/r); spadki te zostały jednak w dużym stopniu zrekompensowane wzrostami: koks i węgiel brunatny 1,47 mld tkm (+22% r/r), paliwa płynne 1,09 mld tkm (+30% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

-Zmniejszenie produkcji węgla kamiennego w 2016 r. o 2,5% r/r, tj. 1,8 mln t.

-Wzrost ceny węgla ARA w 2016 r. o 81% do 86 USD/t.

-Wzrost produkcji energii elektrycznej w 2016 r. o 0,53% r/r, w tym spadek produkcji w elektrowniach opartych na węglu kamiennym o 0,65% r/r.

-Zmniejszenie zapasów węgla w Polsce o 56,9% (2,5 mln ton na koniec grudnia 2016 r. wobec 5,8 mln ton na koniec grudnia 2015 r.).

Rynek kruszyw

Przesunięte rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych odbiło się na przewozach kruszyw i materiałów budowlanych, drugim pod względem wielkości przewozów segmencie towarowym Grupy PKP CARGO. Wykonana w ostatnim roku praca przewozowa wyniosła 4,64 mld tkm (-12% r/r). Powoli obserwowane jest ożywienie w tym segmencie z uwagi na coraz większą liczbę realizowanych projektów, o czym świadczy zanotowany w IV kwartale 2016 r. (po raz pierwszy w 2016 roku) wzrost przewozów o 9% r/r zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i zrealizowanej pracy przewozowej.

W listopadzie 2016 r. zawarto z KE umowy o dofinansowanie 16 inwestycji transportowych na kwotę ponad 1,9 mld euro, w tym 10 projektów PKP PLK na kwotę 1,6 mld euro. To dobry prognostyk na przyszłość.

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

-Przesunięcia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz mniejsza skala prowadzonych prac budowlanych w porównaniu do 2015 roku.

-Zmniejszenie zakresu inwestycji kolejowych.

-Mniejsza skala inwestycji lokalnych, finansowanych przez samorządy, mających duży udział w zapotrzebowaniu na kruszywa budowlane.

-Spadek produkcji budowlano-montażowej w 2016 r. o 14,1% r/r, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,5% r/r, a w IV kwartale 2016 r. spadki odpowiednio o 13,2% r/r oraz 9,5% r/r.

Metale i rudy

Praca przewozowa wykonana w tej grupie towarów przekroczyła 3,40 mld tkm (-8% r/r).

Na wyniki w tym segmencie wpływ miały:

-Zmniejszenie produkcji stali (w 2016 r. produkcja wyniosła 8,9 mln ton, tj. mniej o 2,8% r/r) spowodowane wstrzymaniem dostaw surowca [rudy żelaza] dla jednego z kluczowych klientów Grupy w następstwie prowadzonego remontu pieca hutniczego. Istotny wpływ na wielkość przewozów metali i rud (zarówno surowców, jak i półproduktów oraz wyrobów gotowych) w 2016 r. miały również remonty linii COS (Ciągłego Odlewania Stali) u dwóch kluczowych klientów Grupy prowadzone na przełomie II i III kwartału 2016 r.

-Cła importowe na wyroby stalowe z Chin oraz Rosji wprowadzone przez UE.

-Wzrost cen surowców produkcyjnych: koksu i rudy żelaza.