Platforma zakupowa

Systematyczny wzrost przewozów Grupy PKP CARGO

Grupa PKP CARGO w lutym 2018 roku przewiozła o 11,0 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 10,6 proc. większą niż w lutym 2017 roku.

W porównaniu do wyników z lutego 2017 roku, w analogicznym okresie 2018 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, koksu, węgla brunatnego, intermodalne, rud i metali.

Większe przewozy kamienia były możliwe m.in. dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym (dodatnie temperatury w lutym br.) oraz zwiększonemu zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa (m.in. na cele budowy kilku obwodnic w kraju).

Zwiększone przewozy koksu i węgla brunatnegowynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla jednego z dużych klientów z jednej z koksowni do kilku odbiorców w kraju (wywóz na place składowe nadwyżki produkcyjnej), wzrostu przewozów z innej koksowni w kraju do odbiorcy na Zachodzie w związku z realizacją kontraktu eksportowego, a także z nowych przewozów węgla brunatnego (nierealizowanych w 2017 r.) z jednej z kopalń w kraju do jednego z odbiorców za południową granicą.

Na wzrost przewozów intermodalnych wpłynęła m.in. intensyfikacja przewozów z/do portów morskich oraz z/do Chin w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a także zwiększone przewozy samochodów od kilku producentów zza południowej granicy oraz realizacja przewozów dla nowego klienta (nierealizowane w 2017 r.) w kilku relacjach w Polsce.

Zwiększone przewozy rudbyły efektem m.in. większych przewozów rudy żelaza ze Wschodu do jednej z hut zza południowej granicy oraz do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu i z jednego z portów) ze względu na wzrost zapotrzebowania klientów.

Na wzrost przewozów metali wpłynęła m.in. realizacja przewozów dla nowego klienta z Zachodu do jednej z fabryk na południu Polski oraz wzrost przewozów do jednej z hut na południu kraju i do kilku innych odbiorców w kraju i za południową granicą dla spółki z Grupy PKP CARGO (wzrost zapotrzebowania na towar).

W porównaniu do stycznia 2018 roku, w lutym br. wzrosły przewozy m.in. cementu, drewna oraz towarów z grupy pozostałe ładunki.

Luty 2018 roku był już kolejnym miesiącem, w którym utrzymywała się dobra koniunktura na rynku transportu towarów koleją oraz wysoki popyt na usługi przewozowe świadczone przez Grupę PKP CARGO. Grupa przewiozła w tym okresie 8,4 mln ton towarów, czyli o 11,0 proc. więcej niż w lutym 2017 roku. Wykonana przez Grupę w lutym 2018 roku praca przewozowa wyniosła 2,2 mld tkm i była o 10,6 proc. większa niż w tym samym okresie 2017 roku.

Po dwóch miesiącach 2018 roku Grupa przewiozła o 14,6% więcej ładunków i wykonała pracę przewozowa o 14,7% większą niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w lutym 2018 roku były też o 16,2% większe, a praca przewozowa o 12,1% większa niż w lutym 2016 roku.