Platforma zakupowa

Grupa PKP CARGO S.A. publikuje wyniki za I kw. 2024 r.

Spadek przychodów i zysków pod presją dekoniunktury w przemyśle.
Cel na 2024 rok to poprawa efektywności procesów i kontrola kosztów.

Rynek kolejowych przewozów cargo pod presją utrzymującej się dekoniunktury w przemyśle

W I kw. 2024 r. w Polsce produkcja sprzedana przemysłu była o 0,7% niższa rdr. Spadek produkcji sprzedanej dotknął 20 spośród 34 działów przemysłu, w tym znaczny spadek zanotowano w segmentach istotnych dla sektora cargo, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o -20,6% rdr). Znacznie zmniejszyła się również krajowa produkcja budowlano-montażowa, która była o 10,8% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W I kw. 2024 r. branża kolejowego transportu towarowego w Polsce przewiozła 54,2 mln ton masy, tj. o 10,5% mniej rdr, zaś praca przewozowa spadła o 12,6% rdr do poziomu 14,0 mld tkm.

W omawianym okresie Grupa PKP CARGO S.A. przetransportowała 17,9 mln ton towarów, tj. 23,3% spadku rdr. Praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tkm (-28,8% rdr). Średnia odległość przewozów wyniosła 256 km, tj. spadek o 20 km rdr. W masie przewozów największe spadki zanotowały segment paliw stałych oraz drewno i płody rolne, odpowiednio -35,1% i -34,0% rdr. Przewozy kruszyw i materiałów budowlanych spadły o 19,2% rdr. Wzrosty zanotowały segment produktów chemicznych, o 18,3% oraz paliwa płynne o 29,6% rdr. Segment intermodalny wzrósł w omawianym okresie wolumenowo o 28,8% rdr.

Udział Grupy PKP CARGO na krajowym rynku przewozów kolejowych w I kw. br. wyniósł 30,0% (-5,9 p.p. rdr) według masy towarowej i 29,6% (-7,8 p.p. rdr) według pracy przewozowej.

 

Początek bieżącego roku przyniósł pogłębienie spadków w branży, co jest wynikiem utrzymującej się stagnacji w przemyśle. Zmniejszenie produkcji towarów istotnych z punktu widzenia potencjalnych przewozów Grupy PKP CARGO, takich jak np. węgla czy stali miało negatywny wpływ na portfel zrealizowanych przewozów.

Monika Starecka, p.o. Członek Zarządu ds. finansowych PKP CARGO

Spadek przychodów i zysków w I kw. 2024 r.

W I kw. 2024 r. spółka pozostawała pod wpływem pogłębiającej się dekoniunktury na rynku – skonsolidowane przychody osiągnęły poziom 1 180,7 mln zł, tj. 24,5% spadku rdr, EBITDA wyniosła 122,4 mln zł, tj. 65,9% mniej rdr. EBIT był negatywny i wyniósł – 96,8 mln zł. Strata netto wyniosła 118,1 mln zł.

W I kw. 2024 r. koszty operacyjne poniesione przez Grupę wyniosły 1 263,0 mln zł, co stanowi spadek o 9,2% rdr. Największe spadki zanotowano w kosztach zużycia energii i paliwa trakcyjnego, usług transportowych i pozostałych usługach, oraz dostępu do infrastruktury, odpowiednio o 35,7%, 23,9% i 22,9% rdr.

Grupa zanotowała wzrost kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych oraz amortyzacji, tj.  odpowiednio o 6,0% i 14,5% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Koszty finansowe netto wyniosły 48,0 mln zł, tj. wzrost o 15,7% rdr. W omawianym okresie Grupa PKP CARGO S.A. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 323,5 mln zł, tj. mniej o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. Na koniec okresu Grupa miała 176,6 mln zł gotówki oraz dostęp do finansowania dłużnego w kwocie 220,7 mln zł.

Kontrola kosztów i poprawa elastyczności procesów priorytetem Zarządu

Obecnie spółka koncentruje się na realizacji bieżących działań podnoszących efektywność organizacji w takich obszarach jak handel, operacje oraz utrzymanie taboru. Zmiany organizacyjne i poprawa efektywności procesów jest niezbędna, żeby dostosować się do bardzo konkurencyjnego rynku i stworzyć potencjał długoterminowego rozwoju biznesu i jego rentowności.

W ostatnich tygodniach Zarząd spółki PKP CARGO S.A. przekazał organizacjom związkowym pisemną informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów poprzez uruchomienie programu kierowania pracowników na tzw.  nieświadczenie pracy, którym może zostać objętych nawet do 30% ogółu pracowników spółki.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres nieświadczenia nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. Jedną z przyczyn podjęcia powyższych działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów, co jest niestety równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych. W ramach działań mających na celu optymalizację kosztową w związku z sytuacją spółki, Zarząd PKP CARGO S.A. wypowiedział także tzw. Pakt Gwarancji Pracowniczych.

W kolejnych kwartałach br. Zarząd planuje konsekwentną realizację podjętych działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej i finansowej spółki.

O PKP CARGO S.A.:

PKP CARGO S.A. jest liderem sektora kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z wiodących operatorów w tej branży w UE. Grupa PKP CARGO S.A. zatrudnia około 20 tys. pracowników i posiada park taborowy liczący około 1 500 lokomotywy i 53 000 wagonów. Naszą przewagą konkurencyjną jest sieć własnych terminali, zapewniających obsługę zarówno ładunków masowych, jak i jednostek intermodalnych. PKP CARGO wykorzystuje strategiczne położenie Polski na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków handlowych. Spółka PKP CARGO S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przypisy: Dane rynkowe wg UTK, GUS oraz opracowania własne Grupy, dane finansowe – skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.