Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, iż w dniu 21 lipca 2023 r. w wyniku likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „NNLife OFE”) nastąpiło przeniesienie jego aktywów do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „Generali OFE”), w związku z tym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów spółki PKP CARGO S.A. przekroczył próg 5%.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.