Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 października 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – PKP S.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy („WZ”) Spółki.

Zmiana nastąpiła w wyniku dokonanego w dniu 28 października 2013 r. przydziału 20.926.171 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł każda („Akcje Oferowane”) będących przedmiotem oferty sprzedaży („Oferta”) przeprowadzanej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 r. z uwzględnieniem aneksów oraz komunikatów aktualizujących do prospektu emisyjnego oraz w związku z:

  1. Zapisaniem 3.600.000 Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych w ramach Oferty w dniu 25 października 2013 r, oraz
  2. Zapisaniem 17.326.171 Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych w ramach Oferty w dniu 29 października 2013 r.

W związku z powyższym, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki zmniejszył się o 48,3%.

Przed ww. zmianą Akcjonariusz posiadał 43.338.015 akcji Spółki stanowiących 100,0% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki i 43.338.015 głosów na WZ Spółki stanowiących 100,0% ogólnej liczby głosów. Po zapisaniu Akcji Oferowanych na rachunkach wyżej wymienionych inwestorów Akcjonariusz posiada 22.411.844 akcji Spółki stanowiących 51,7% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki i 22.411.844 głosy na WZ Spółki stanowiące 51,7% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie, Akcjonariusz poinformował, że informacja dotycząca podmiotów zależnych od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki i informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, nie dotyczą Akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)