Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI):
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie przesłane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie („EBOiR”), informujące iż w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 11 lutego 2015 r., rozliczonej w dniu 13 lutego 2015 r. („Transakcja”), EBOiR zmniejszył swój udział poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Przed Transakcją EBOiR posiadał 2 286 008 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiem) akcji Spółki, stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2 286 008 (dwóch milionów dwustu osiemdziesięciu sześciu tysięcy ośmiu) głosów na WZ, co stanowiło 5,10% ogólnej liczby głosów.

Po Transakcji EBOiR nie posiada żadnych akcji Spółki.

W zawiadomieniu EBOiR informuje również, iż brak jest podmiotów zależnych od EBOiR posiadających akcje Spółki oraz osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3) lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).