Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 października 2016 roku od Nationale-Nederlanden PTE S.A. zawiadomienia o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki PKP CARGO S.A. (dalej „Spółka”) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 12 października 2016 roku Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny dalej „Fundusz”, zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 15% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 11 października 2016 r. Fundusz posiadał 6 711 846 (sześć milionów siedemset jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, co stanowiło 14,99% kapitału zakładowego Spółki i były uprawniony do 6 711 846 (sześć milionów siedemset jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 14,99% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 12 października 2016 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 6 854 195 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, co stanowi 15,30% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 6 854 195 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 15,30% ogólnej liczby głosów”.

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).