Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 października 2016 roku od Nationale-Nederlanden PTE S.A. zawiadomienia o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki PKP CARGO S.A. (dalej „Spółka”) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 10 października 2016 roku Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny dalej „Fundusz”, zwiększył stan posiadania akcji Spółki, o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6 535 170 (sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących 14,59% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6 535 170 (sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 14,59% ogólnej liczby głosów.

W dniu 10 października 2016 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 6 699 668 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki, co stanowi 14,96% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 6 699 668 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 14,96% ogólnej liczby głosów”.

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).