Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 sierpnia 2016 roku od MetLife PTE S.A. zawiadomienia w związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 05.184.1539 z późn. zmianami). W otrzymanym zawiadomieniu MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej ,,OFE”) zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce PKP CARGO S.A.

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zakupu akcji Spółki PKP CARGO S.A. w dniu 10 sierpnia 2016 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 2 162 347 akcji, co stanowiło 4,83% kapitału zakładowego Spółki PKP CARGO S.A. i uprawniało do 2 162 347 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,83 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PKP CARGO S.A.

Aktualnie OFE posiada 2 494 938, co stanowi 5,57% kapitału zakładowego Spółki PKP CARGO S.A. i uprawnia do 2 494 938 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,57% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).