Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku powziął wiadomość o zawiadomieniu przesłanym przez akcjonariusza Spółki – ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Akcjonariusz”), informującym że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 24 czerwca 2014 roku, Akcjonariusz stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („WZ”).

Przed nabyciem Akcjonariusz posiadał 3 383 995 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących 7,56% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3 383 995 (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu) głosów na WZ, co stanowiło 7,56% ogólnej liczby głosów.

W dniu 27 czerwca 2014 roku na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza znajduje się 4 738 369 (cztery miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 10,58% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4 738 369 (czterech milionów siedmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy trzystu sześćdziesięciu dziewięciu) głosów na WZ, co stanowi 10,58% ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu Fundusz informuje również, że w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).