Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku wpłynęło do Spółki pismo od akcjonariusza Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. („Akcjonariusz”, „PKP S.A.”), złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382) („Ustawa”), w którym Akcjonariusz zawiadamia, iż w wyniku dokonania w dniu 18 czerwca 2014 r. transakcji pakietowych zawartych w rezultacie przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. accelerated bookbuilding)(„Transakcja”) udział PKP S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z poziomu 50,04% do poziomu 33,01%.

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał 22.411.844 (dwadzieścia dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery) akcje Spółki, co stanowiło 50,04% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 22.411.844 (dwudziestu dwóch milionów czterystu jedenastu tysięcy ośmiuset czterdziestu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu („WZ”), stanowiących 50,04% ogółu głosów na WZ.

Po Transakcji PKP S.A. posiada 14.784.194 (czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, co stanowi 33,01% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 14.784.194 (czternastu milionów siedmiuset osiemdziesięciu czterech tysięcy stu dziewięćdziesięciu czterech) głosów na WZ, co stanowi 33,01% ogólnej liczby głosów.

W piśmie zaznaczono, iż podmioty zależne Akcjonariusza nie posiadają akcji Spółki, oraz że Akcjonariusz nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).