Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 29 sierpnia 2018 roku od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienia o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce PKP CARGO S.A., o następującej treści:

„Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji zbycia zawartej w dniu 24 sierpnia 2018 r. i rozliczonej w dniu 28 sierpnia 2018 r. zmniejszył stan posiadania akcji spółki PKP CARGO S.A. (dalej: „Spółka”) poniżej 5% głosów.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że według stanu na dzień 24 sierpnia 2018 r. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2 154 979 akcji Spółki co stanowiło 4,812% udziału w kapitale zakładowym oraz 2 154 979 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 4,812% ogólnej liczby głosów.

Przed zbyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2 384 979 akcji Spółki, co stanowiło 5,325% udziału w kapitale zakładowym oraz 2 384 979 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 5,325% ogólnej liczby głosów”.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382)