Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 21 czerwca 2018 roku od Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji Spółki PKP Cargo S.A. w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 14 czerwca 2018 r., zarządzane przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA fundusze: Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz Nationale Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) zwiększył stan posiadania akcji Spółki, o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 13 czerwca 2018 r. OFE i DFE posiadały 7 737 887 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcje Spółki, co stanowiło 17,28% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 7 737 887 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 17,28% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 14 czerwca 2018 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 7 751 187 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 17,31% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 7 751 187 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 17,31% ogólnej liczby głosów”.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382)