Platforma zakupowa

Znaczne pakiety akcji / Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 6 maja 2019 roku od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. występującego w imieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zawiadomienia o zmianie stanu posiadania o następującej treści

„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami) MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. występujące w imieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „MetLife OFE”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2019 r. MetLife OFE w wyniku sprzedaży akcji PKP CARGO S.A. (dalej „Spółka”) zmniejszył swój stan posiadania akcji w Spółce poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Przed zawarciem transakcji liczba posiadanych akcji Spółki wynosiła 2 246 859, co stanowiło 5,0168% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 2 246 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,0168% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu transakcji liczba posiadanych akcji Spółki wynosiła 2 083 859, co stanowiło 4,6528% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 2 083 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,6528% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623).

Załączniki